Απόφοιτοι Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. – Επιστολή σε Γαβρόγλου για τις αναθέσεις μαθημάτων

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σύμφωνα με το άρθρο 29, παρ. 1, αρ. 2 του νέου Ν. 4521/2018, συστάθηκε ένας νέος ενιαίος κλάδος εκπαιδευτικών ΠΕ79 Μουσικής με την ενοποίηση των εξής ειδικοτήτων: ΠΕ16.01 Μουσικοί απόφοιτοι των Α.Ε.Ι., ΠΕ16.02 απόφοιτοι του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ΠΕ17.13 απόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του

Τ.Ε.Ι. Κρήτης και ΠΕ17.14 απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

Όμως αυτή η ενοποίηση με τους απόφοιτους των τμημάτων των ΤΕΙ μάς βρίσκει παντελώς αντίθετους, αφού αυτές οι διαφορετικές ειδικότητες παρουσιάζουν πολύ μεγάλες, ουσιαστικές και ριζικές διαφορές ως προς το αντικείμενό τους, όπως σας αναφέραμε αναλυτικά και στο προηγούμενο, με αρ. πρωτ.: 484/23-02-2018, Υπόμνημά μας, το οποίο σας επισυνάπτουμε!

  1. 1. Βάσει της επιχειρηματολογίας μας, που αναλυτικά αναπτύξαμε στο προηγούμενο Υπόμνημά μας, κι επιπλέον έχοντας υπ’ όψη:

 1) Το εδάφιο ιστ της παρ. 8 του άρθρου 14 [Εκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας (γενικής) εκπαίδευσης] του Ν. 1566/1985 (Φ.Ε.Κ. 167 Α/30-09-1985), σύμφωνα με το οποίο «Τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού… ορίζονται… ως εξής: … ιστ) Κλάδος ΑΤ16 Μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τα προσόντα αυτά για την πλήρωση των κενών θέσεων του κλάδου αυτού, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.9 της περίπτ. Β΄ [Διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας (γενικής) εκπαίδευσης] του άρθρου 15», όπου αναφέρεται ότι «Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων της περίπτωσης αυτής ως προς τους πίνακες διοριστέων δεν εφαρμόζονται για το διορισμό εκπαιδευτικών του κλάδου ΑΤ 16 Μουσικής που έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος [δηλαδή από Ωδεία και όχι από Τ.Ε.Ι.!] της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι αυτοί διορίζονται ύστερα από διαγωνισμό στις θέσεις που απομένουν, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.» Η προαναφερθείσα παρ. 9 της περίπτ. Β΄ του άρθρου 15 του Ν. 1566/1985 καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το εδάφιο γ της παρ. 5 του άρθρου 20 (Θέματα εκπαιδευτικών μουσικής) του N. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 Α/13-07-2006) «Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ16 δύνανται, εάν μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ16.01, παραμένουν κενές θέσεις, να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια.» Βλέπουμε λοιπόν πως ήδη από το 1985, προτού ακόμη εμφανισθούν οι πρώτοι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το οποίο ιδρύθηκε το 1984, είχε ήδη προβλεφθεί στη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση (αφού ακόμη δεν είχε ιδρυθεί το πρώτο μουσικό σχολείο της χώρας, αυτό της Παλλήνης το 1988) να προηγούνται των διορισμών οι πτυχιούχοι Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Ε.Ι. και για την πλήρωση των κενών θέσεων που απομένουν να έπονται οι πτυχιούχοι από αναγνωρισμένο μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα (δηλαδή από Ωδεία και μουσικές σχολές), χωρίς να υπάρχει (ορθώς ούτε καν στον Ν. 3475/2006) ουδεμία αναφορά σε απόφοιτους από Τ.Ε.Ι. για διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση στον κλάδο των μουσικών!

 2) Τις παρ. 1, 5α και 5β του άρθρου 20 (Θέματα εκπαιδευτικών μουσικής) του Ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 Α/13-07-2006), στις οποίες υπάρχει πλήρης αποσαφήνιση για τη διδασκαλία της Μουσικής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και στα μουσικά σχολεία της χώρας, με την ορθή διάσπαση (διαχωρισμό) των κλάδων σε ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02, αφού ρητά και ξεκάθαρα αναφέρονται ότι «5.α) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01 μουσικής, δύνανται να διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου όμως να διοριστούν ή να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στα μουσικά σχολεία, για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και την άσκηση στα εργαστήρια, απαιτείται να προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό η μουσική ειδίκευση…

β) Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.02 μουσικής δύνανται να διορίζονται και να τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ή να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι μόνο στα μουσικά σχολεία για τη διδασκαλία μαθημάτων και την άσκηση στα εργαστήρια, τα οποία είναι αντίστοιχα με τη μουσική ειδίκευση που προκύπτει από το πτυχίο ή από έγγραφο που έχει προσαρτηθεί σε αυτό.»

 3) Το Φ.Ε.Κ. 1356 Β/03-07-2015, το οποίο ορίζει με πλήρη σαφήνεια τη διδασκαλία των μαθημάτων μουσικών ειδικεύσεων στα μουσικά σχολεία, όπου σύμφωνα με τη Διευκρίνιση 1. «Τα μαθήματα μουσικής παιδείας Μουσικού Γυμνασίου και Γενικού Μουσικού Λυκείου διδάσκονται αποκλειστικά από μόνιμους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ16.01 και ΤΕ16, σύμφωνα με τη μουσική ειδίκευση με την οποία αυτοί έχουν τοποθετηθεί στο κάθε Μουσικό Σχολείο και η οποία συνιστά την κύρια ειδίκευσή τους.», ενώ η μόνη ανάθεση των ΠΕ16.02 είναι στον (Β) Πίνακα αντιστοιχίας διδασκομένων μαθημάτων Μουσικής Παιδείας Μουσικού Γυμνασίου, του κλάδου μουσικών ειδικεύσεων εκπαιδευτικών, σε κύρια και πρόσθετες ειδικεύσεις και συγκεκριμένα μόνο στα Μουσικά Σύνολα: Οργανοχρησία ή άλλο, καθώς το ίδιο φαίνεται και στη διευκρίνιση 12: «Η διδασκαλία του μαθήματος των Μουσικών Συνόλων (Μουσικά Σύνολα Οργανοχρησίας ή Μουσικής Έκφρασης και Δημιουργίας) ανατίθεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΤΕ16, καθώς και εκπαιδευτικούς ΕΜ16.»

 4) Το άρθρο 29 του νέου Ν. 4521/2018, ΦΕΚ 38 Α/02-03-2018, όπου, μετά τους πίνακες με τους νέους ενοποιημένους κλάδους, αναφέρονται ρητά στην παρ. 3 ότι «… μπορεί να ορίζεται κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών της παραγράφου 1, εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού.» και στην παρ. 5 ότι «Τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών στους κλάδους και τις ειδικότητες που ενοποιούνται, παραμένουν ως έχουν στους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι ενοποιημένοι κλάδοι και στις ειδικότητες από τις οποίες προέρχονται οι ενοποιημένες ειδικότητες.»

 και 5) Τη δήλωσή σας για τα επαγγελματικά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, σχετικά με την ενοποίηση των ειδικοτήτων σε νέους ενιαίους κλάδους, φέτος τον Φεβρουάριο, λίγες μέρες πριν την ψήφιση του νέου Ν. 4125 «… απολύτως κανένα από τα ισχύοντα επαγγελματικά δικαιώματα δεν υπονομεύεται ούτε αλλάζει…»

  1. 2. Στο ίδιο πλαίσιο, να ιεραρχηθούν οι ειδικότητες των μουσικών οργάνων των αποφοίτων του Tμ.Μ.Ε.Τ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που κατ’ όνομα συμπίπτουν με ειδικότητες των αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου, οι οποίες μέχρι και σήμερα υφίστανται εξίσωση.

   Συγκεκριμένα, πρέπει οι ειδικότητες οργάνων που αφορούν όργανα κατεύθυνσης ελληνικής παραδοσιακής (δημοτικής) μουσικής -όπως αυτές προκύπτουν από τους τίτλους εξειδίκευσης των αποφοίτων του μουσικού πανεπιστημιακού Τμήματος ΜΕΤ – να προηγούνται έναντι των συναφών τίτλων των αποφοίτων του Τμ.Λ.Π.Μ Άρτας.

  Ειδικότερα για την ειδίκευση ακορντεόν θα  πρέπει να δημιουργηθούν δύο πίνακες καθώς η φύση των σπουδών του στο τμ.Μ.Ε.Τ, (ακορντεόν κονσέρτου) έχει εντελώς διαφορετική κατεύθυνση, (Σύγχρονης μουσικής), από αυτήν στο Τμ.Λ.Π.Μ Άρτας.

Επιπροσθέτως,η εξίσωση  των αποφοίτων ΑΕΙ (ΜΕΤ και Ιονιο) με ειδικότητα σε μουσικά όργανα όπως το πιάνο, το σαξόφωνο και το κοντραμπάσο, και όπως αυτό προκύπτει από την εφημερίδα της κυβερνήσεως Τεύχος Β’ 1281/11.04.2018 , με τους αποφοίτους του εν λόγω ΤΕΙ, γεγονός που είναι καθ’ όλα αυθαίρετο και δεν μπορεί να τεκμηριωθεί σε καμία περίπτωση με βάση τους οδηγούς σπουδών των παραπάνω τμημάτων (βλ.οδηγούς σπουδών Τμ.Λ.Π.Μ Άρτας, μουσικού πανεπιστημιακού Τμήματος ΜΕΤ, Τμήματος Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου),

αν μη τι άλλο οδηγεί στην υποβάθμιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων στα Μουσικά Σχολεία, τη θωράκιση των οποίων αιτούμαστε, προτείνοντας –στο ελάχιστο- την δημιουργία διαφορετικών πινάκων καθώς το αντικείμενο σπουδών των παραπάνω κινείται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να εφαρμοστούν

ü οι παρ. 1, 5α και 5β του άρθρου 20 του Ν. 3475/2006,

ü το Φ.Ε.Κ. 1356 Β/03-07-2015 και

ü οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 29 του νέου Ν. 4521/2018

κι έτσι, αναφορικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων της μουσικής (άρα και τις σχετικές προσλήψεις και τοποθετήσεις στις σχολικές μονάδες):

 α) να διαχωρισθούν άμεσα οι δύο ειδικότητες ΠΕ16.01 και ΠΕ16.02 και αποκλειστικά στην ειδικότητα ΠΕ16.01 να ανατεθεί η Μουσική Αγωγή στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση καθώς και στα Μουσικά Σχολεία, όπως σαφώς ορίζει ο Ν. 3475/2006 (Φ.Ε.Κ. 146 Α/13-07-2006), ενώ στην ειδικότητα ΠΕ16.02 να ανατεθούν τα αντικείμενα που έχουν συνάφεια με τη διδασκαλία παραδοσιακών και λαϊκών οργάνων ή ό,τι άλλο σχετίζεται με τη Λαϊκή και Παραδοσιακή Μουσική, όπως ορίζει και το Π.Δ. 141/2003 (Φ.Ε.Κ. 119 Α/19-05-2003) και

  β) Οι απόφοιτοι των Τμημάτων μουσικών σπουδών με ειδίκευση και του τμήματος Μουσικής επιστήμης και Τέχνης  να προηγούνται στους εν λόγω πίνακες (ως ΠΕ16.01) .Εν συνεχεία να ακολουθεί η σειρά με τους αποφοίτους του τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής μουσικής του ΤΕΙ Ηπείρου (ως ΠΕ 16.02) και τέλος η σειρά των ΤΕ 16 ως απόλυτα ορθή και αξιοκρατική κατάταξη.

 β) να παραμείνουν οι αναθέσεις στις διαφορετικές ειδικότητες ΠΕ17.13 και ΠΕ17.14 ως έχουν, σε θέματα μουσικής τεχνολογίας, τεχνολογίας ήχου, ακουστικής κ.λπ., όπως ορίζει και το Π.Δ. 141/2003 (Φ.Ε.Κ. 119 Α/19-05-2003), καθώς πρόκειται για καθαρά τεχνολογικές ειδικότητες!

Μία δια ζώσης συνάντηση μαζί σας για τη βέλτιστη ενημέρωσή σας και την ευκαιρία για έναν γόνιμο διάλογο.

      Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας 

κι ευελπιστούμε για τις σχετικές ενέργειές σας.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •