Διμηνίτες προσλαμβάνει ο δήμος Νέας Ζίχνης στην καθαριότητα

Ο δήμος Νέας Ζίχνης ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ∆Ε 29 – Οδηγών Απορριµµατοφόρου και ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ΥΕ 16 – Εργατών Γενικά, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Νέας Ζίχνη Σερρών και ειδικότερα στην ∆ιοικητική υπηρεσία (αρµόδιος κ. Αλεξανδρίδης Ξενοφών) εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •