Η μεταφορά των ταμειακών διαθέσιμων στην Τράπεζα της Ελλάδος στο δημοτικό συμβούλιο Ν. Ζίχνης

Η μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, είναι ένα από τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ζίχνης, τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, στις 13:30.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είναι τα εξής:

1. Αποδοχές χρηματοδοτήσεων.

2. Προγραμματισμός προσλήψεων σύμφωνα με το υπ’αριθμ. πρωτ. 3955/21-01-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2019.

4.Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τη σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2019.

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για τη σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2019.

6.Συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών για τη σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το έτος 2019.

7. Ορισμός μελών της σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης μέχρι 31-08-2019.

8. Ορισμός μελών της σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Ζίχνης μέχρι 31-08-2019.

9. Μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

10. Έγκριση εκμίσθωσης πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής στη Δ.Κ Αλιστράτης.

11. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2019.

12. Εξέταση αίτησης της Ωρολογά Νεραντζούλας του Αναστασίου για παραίτηση από το κοινοτικό καφενείο της Τ.Κ. Θολού.

13. Εξέταση της αριθμ. 390/23-1-2019 αίτησης της Καπαντζάκη Ελένης του Νικολάου περί μη προβολής δικαιωμάτων κυριότητας για το αριθμ. 4555 και 2597 τμήματος του αγροκτήματος Αλιστράτης.

14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 30 στρεμμάτων της Δ.Κ. Αλιστράτης κατόπιν δημοπρασίας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου.

15. Εξέταση αίτησης του Σαρίγκολη Αθανασίου του Νικολάου για επιστροφή ποσού λόγω αχρεωστήτως καταβληθέν.

16. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

17. Έγκριση των βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •