Προσλήψεις υδρονομέων από τη ΔΕΥΑ Βισαλτίας- Μέχρι πότε γίνονται αιτήσεις- Πόσες είναι οι θέσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Βισαλτίας με την υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης στις Δημοτικές Ενότητες Αχινού, Βισαλτίας και Τραγίλου ως εξής:

• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου,

• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου,

• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής,

• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Νικόκλειας,

• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς,

• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Μαυροθάλασσας,

• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Ιβήρων.

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. όρισε την αρδευτική περίοδο για το έτος 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9/2019 απόφασή του από 1–4–2019 έως 31–10–2019.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής -πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Αντίγραφο της ανακοίνωσης, έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βισαλτίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ.-14:00 μ.μ., στη Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ. 62200 – Νιγρίτα (1ος όροφος) και στα τηλέφωνα: 23220 25516 & 25452 (κ. Καμά Ειρήνη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής – προτίμησης (χορηγείται από την υπηρεσία μας) στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην ακόλουθη διεύθυνση :28ης Οκτωβρίου 8 – Νιγρίτα – 1ος όροφος. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η σώρευση θέσεων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (από Τετάρτη 13/3/2019 έως και την Παρασκευή 22/3/2019 & ώρα 14:00 μ.μ.).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •