Προσλήψεις προσωπικού από τον ΓΟΕΒ Σερρών

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δεκαπέντε ( 15 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών, προχωρά ο ΓΟΕΒ Πεδιάδας Σερρών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την απαιτούμενη κατά το νόμο ηλικία.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα Γραφεία του Οργανισμού, οδός Εμμ. Ανδρόνικου αριθ. 46, Τηλ. 2321055004, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικό (αρμόδια: Γκουτή Αγγελική) εντός προθεσμίας δέκα ( 10 ) ημερών, που αρχίζει από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα Γραφεία του Οργανισμού ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και λήγει την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

0 Shares