Υποβολή αιτήσεων στο ΔΙΕΚ Σερρών για την ειδικότητα “Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας”

Ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ Σερρών) για την ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας». Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών ενημερώνει ότι θα λειτουργήσει Α’ και Γ’ Χειμερινό Εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2019-2020 από το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ Σερρών, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας με ειδικότητα <<Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας>> από 8 Ιουλίου έως και 16 Σεπτεμβρίου.

Δυνατότητα Εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

• Απόφοιτοι Γενικού/ Ενιαίου Λυκείου

• Απόφοιτοι Β΄ Κύκλου ΤΕΕ

• Απόφοιτοι ΕΠΑΛ, ΤΕΛ

• Απόφοιτοι ΜΤΕΝΣ

Δυνατότητα Κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

• Πτυχιούχοι ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΛ και ΤΕΛ συναφούς ειδικότητας

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται στη διάρκεια του καλοκαιριού στις εξής ημερομηνίες: 8 Ιουλίου, 22 Ιουλίου, 5 Αυγούστου, 19 Αυγούστου και από 2 Σεπτεμβρίου έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία , στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών ( απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης , είτε οποιαδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό του Δήμου

4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας , στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συναφή αντικείμενο με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί ή

βεβαίωση (Δ.Ο.Υ) στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική

Υπηρεσία, και αποδεδειγμένη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής οδός Ορφέως 12 , παλιό Νοσοκομείο και στο τηλέφωνο του Δ.ΙΕΚ 23210- 22001 και ώρες 08:30- 13:30 καθημερινά.