Ο Δήμος Νέας Ζίχνης προσλαμβάνει οδηγό απορριμματοφόρου


Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ∆Ε 29 – Οδηγών Απορριµµατοφόρου και ενός (1) υπαλλήλου της κατηγορίας ΥΕ 16 – Εργατών Γενικά, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών, για την κάλυψη εκτάκτων εποχικών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα, µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Νέας Ζίχνης Σερρών και ειδικότερα στην ∆ιοικητική υπηρεσία (αρµόδιος κ. Αλεξανδρίδης Ξενοφών).

21 Shares