Προσλήψεις στο Νοσοκομείο Σερρών για τις ανάγκες εστίασης και φύλαξης


Ανακοινώθηκε η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες εστίασης και φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, 3° χλμ Σερρών Δράμας Τ.Κ. 62100 Σέρρες, απευθύνοντάς την, στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Λύρατζη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας 2321094685), κας Σπαθάρα Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας 2321094799) και κας Κελφωτίου Φωτεινής (τηλ. επικοινωνίας 2321094794).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες της Φύλαξης και της Εστίασης του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14488/30-10-2019, ΣΟΧ1/2019 ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών ορίζεται από 12-12-2019 έως και 23-12-2019 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.