Το Σπήλαιο Αλιστράτης προσλαμβάνει συνοδό επισκεπτών


Ο Πρόεδρος του Σπηλαίου Αλιστράτης ΑΕ-ΟΤΑ, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων λόγω έκτακτων αναγκών:
– Ένα(1) άτομο ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω και ελληνική ιθαγένεια.
Προθεσμία υποβολή αιτήσεων έως 14/12/2019, ημέρα Σάββατο στις 13:00.
Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στα γραφεία της Εταιρείας Σπηλαίου.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτηση θα υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
2. Απολυτήριο Τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(ΓΕΛ ,ΕΠΑΛ)
3. Βεβαίωση Εντοπιότητας Δήμου Ν.Ζιχνης

Επιπρόσθετα:
1.Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
2.Άριστη Γνώση Βουλγαρικής Γλώσσας

Η παρούσα θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΠ Αλιστράτης και στον πίνακα ανακοινώσεων του Σπηλαίου Αλιστράτης.

19 Shares