Συνεδριάζει την Τετάρτη το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Σερρών


Η τακτική σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) της Π.Ε. Σερρών, με θέμα «Σχεδιασμός και δράσεις πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των χιονοπτώσεων – παγετού και πλημμυρικών φαινομένων κατά την περίοδο 2019 – 2020», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κων/νος Καραμανλής» του Διοικητηρίου της Π.Ε. Σερρών.

Υπενθυμίζουμε ότι τα τακτικά ΣΟΠΠ έχουν ως αντικείμενο:

 Τον απολογισμό δράσεων πολιτικής προστασίας από τους φορείς που μετέχουν στο ΣΟΠΠ στο πλαίσιο αποτίμησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.

 Την αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του ΣΟΠΠ για την ετοιμότητα στη λήψη μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται βάσει του θεσμικού πλαισίου και των συντονιστικών– κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αφορούν στο σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει.

 Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.

 Την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας και προτάσεων για την υλοποίησή τους.

 Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ’ αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας.

 Την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων καθώς και την παροχή διευκρινίσεων για εξειδικευμένα ή τεχνικά ζητήματα.