Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το έργο «Κατασκευή γέφυρας κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα»


Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή γέφυρας κάτω ρου ποταμού Στρυμόνα» προϋπολογισμού μελέτης 14.280.000 ευρώ(συμπεριλαμβανομένων αναθεώρησης και ΦΠΑ).

Τα έργο ανήκει στην κατηγορία των έργων οδοποιΐας και συγκεκριμένα οι εργασίες αφορούν στην κατασκευή της γέφυρας του ποταμού Στρυμόνα, η οποία θα γίνει στην ευρύτερη περιοχή του κάτω ρου, μεταξύ των οικισμών Μαυροθάλασσας και Μυρκίνου.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή 24 Απριλίου 2020.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •