Ο Δήμος Αμφίπολης προσλαμβάνει εργάτες καθαριότητας


Ο Δήμος Αμφίπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη τεσσάρων (4) εργατών καθαριότητας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Εκκαθαριστικό Εφορίας
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
4. Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ.
5. Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασµού
6. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του ∆ήµου Αµφίπολης στην έδρα του ∆ήµου (Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την Τρίτη 07/04/2020 για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στον τοµέα της καθαριότητας.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •