Πότε και που θα γίνει η δημοπρασία για το αναψυκτήριο την κεντρική πλατεία Ν. Κερδυλίων


Ο Δήμος Αμφίπολης προκηρύσσει πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση δηµοτικού καταστήµατος (ισόγειο κατάστηµα) που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία των Νέων Κερδυλίων µε χρήση «αναψυκτηρίου» που περιλαµβάνει τους χώρους: α) αίθουσα εστιάσεως µε κουζίνα, καθαρού εµβαδού 125,20 τ.µ., β) δύο WC, εµβαδού 8,40 τ.µ. και γ) αποθήκη τροφίµων, εµβαδού 7,70 τ.µ..

Η δηµοπρασία θα διεξαχθεί – σε συνέχεια της υπ’ αριθµ.: 2667/1-4-2020 γνωστοποίησης αναβολής της – στις 25/05/2020 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αµφίπολης.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς µισθώµατος για το µίσθιο ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (301,50) ευρώ µηνιαίως για το ισόγειο κατάστηµα.

Μαζί µε την συµµετοχή τους οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συµµετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 1.085,40 ευρώ.

Σε περίπτωση που η δηµοπρασία αποβεί άγονη, θα επαναληφθεί την 01/06/2020, ηµέρα ∆ευτέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Πληροφορίες για τους όρους της δηµοπρασίας και αντίγραφα της διακήρυξης της δηµοπρασίας παρέχονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, από το αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου Αµφίπολης, τηλέφωνο 2324350111.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται και από το πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµφίπολης www.dimos-amfipolis.gr.

8 Shares