Δ.Σ. Αμφίπολης: «Να διατηρηθούν οι σχολικές μονάδες του Δήμου»


Υπέρ της διατήρησης της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022, τάχθηκε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφίπολης, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης- διά περιφοράς- συνεδρίασής του, στις 30 Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το σχετικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για την από 23-10-2020 εισήγηση του δημοτικού συμβούλου Μπαχάρη Μπαχαρόπουλου και Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμφίπολης, η οποία τους έχει αποσταλεί και έχει ως εξής:

«Η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Τμήμα Διοικητικού, με το αριθ. πρωτ.: Φ 2.1/9180/13-10-2020 έγγραφό της, το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας με το αριθ. πρωτ.:8992/13-10-2020, μας διαβιβάζει το αριθμ.πρωτ.Φ.2.1./9173/13-10-2020 έγγραφο της, με το οποίο μας γνωρίζει ότι προτείνει τη διατήρηση της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) του Δήμου Αμφίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το σχολικό έτος 2021-2022, και μας ζητά την έγκαιρη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για τυχόν μεταβολές που προτείνουμε σε σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στον Δήμο μας για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011(Α΄ 118), ούτως ώστε να προβούνε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Παράλληλα μας κοινοποιεί την αριθμ. πρωτ. 136882/ΓΔ4/09-10-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) με θέμα ‘Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2021-2022’».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •