Δ.Σ. Ηράκλειας: «Να μην κλείσει ούτε ένα σχολείο»


Οι μεταβολές ή μη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022, ήταν μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας, την περασμένη Παρασκευή και που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του θέματος ανέφερε ότι κοινοποιήθηκε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και η εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
• Την αρ. πρωτ: 136882/ΓΔ4/09-10-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ με θέμα «Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022».
• Το αρ. πρωτ: Φ.2.1/9632/14-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Σερρών – Τμήμα Α΄ Διοικητικού
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
Να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τις μεταβολές ή μη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022».

Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε πως προτείνει η Δημοτική Αρχή να παραμείνει η κατάσταση ως έχει.

Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και την εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης για τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Όσον αφορά στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η Πρόεδρος πρότεινε να παραμείνει η κατάσταση ως έχει.
Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Ανέστης Λαζαρίδης, ο οποίος είπε να παραμείνει το Νηπιαγωγείο Νέας Τυρολόης σε καθεστώς αναστολής.
Έπειτα, ο κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης ζήτησε διευκρινίσεις.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος ανέφερε πως προτείνει η Δημοτική Αρχή να παραμείνει η κατάσταση ως έχει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, τελικά, ομόφωνα τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία) του Δήμου Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το σχολικό έτος 2021-2022.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •