Μητροπολίτης Σερρών προς πιστούς: «Τηρείτε τα μέτρα- Παραμένουμε ψύχραιμοι και αισιόδοξοι»


Το δικό του μήνυμα προς τους πιστούς, εν μέσω πανδημίας, θέλησε να στείλει Μητροπολίτης Σερρών & Νιγρίτας κ. Θεολόγος.

Τονίζοντας την ανάγκη τήρησης των μέτρων προστασίας, ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτας ζήτησε από τους πιστούς να παραμείνουν ψύχραιμοι, αισιόδοξοι και δυνατοί, έχοντας ακλόνητη πίστη Θεό.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Μητροπολίτη Σερρών & Νιγρίτας:

Μέ συνοχή καρδίας ἀλλά καί πίστιν θερμήν πρός τόν Κύριον, «εἰς ὅν ἠλπίκαμεν ὅτι καί ἔτι ρύσεται» (Β΄Κορ,1,10) ἐκ τῆς ἐνεστώσης σκληρᾶς περιστάσεως παρακολουθοῦμεν ὅλοι μας τίς πρόσφατες ἀνησυχητικές ἐξελίξεις, οἱ ὁποῖες διαδραματίζονται δυστυχῶς καί στήν περιοχήν μας, ἕνεκα τῆς διασπορᾶς τοῦ νέου κορονοϊοῦ. Ὡς ἐκ τούτου, μέ αἴσθημα ὑψη­λῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης καί φιλοστόργου ἀγάπης, ὡς πνευματικός σας Πατήρ καί Ἐπίσκοπος στίς κρίσιμες αὐ­τές στιγμές, παρακαλοῦμεν καί προτρεπόμεθα πατρικῶς ὅλους σας γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅπως, μετά με­γάλης προσοχῆς, δίχα πανικοῦ καί φόβου, ἐφαρμό­ζητε ὅλοι σας, μετά σχολαστικότητος καί ἀκριβείας ὅλα ἀνεξαιρέτως τά ἀπαραίτητα μέτρα ὑγειονομικῆς προστασίας, σέ ὅλες τίς κοινωνικές ἀναστροφές σας, μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν ἀποτροπήν διασπορᾶς τῆς ὡς εἴρηται νόσου καί τῆς διαφυλάξεως τοῦ πολυτίμου ἀγαθοῦ τῆς ὑγείας (σχολαστική προσωπική ὑγιεινή, χρῆσις τῆς μάσκας, καλό καί τακτικό πλύσιμο τῶν χεριῶν, τήρη­σις τῶν ἐνδεδειγμένων ἀποστάσεων, ἐκούσιος αὐτοπεριορισμός εἰς περί­πτωσιν ἀδιαθεσίας κτλ.).
Καθῆκον ὅλων μας εἶναι κατ’αὐτούς τούς χαλεπούς χρόνους νά ἐπιδεικνύωμεν, ὡς τεκμήριον τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως καί τῆς ἀγά­πης μας πρός τόν Θεόν, φρόνησιν, σύνεσιν, νηφαλιότητα, προσοχήν, ὁμο­ψυχίαν, τίς Εὐαγγελικές ἐκεῖνες ἀρετές πού καταδεικνύουν τήν ποιότητα τῆς πίστεώς μας καί τό ἀνυπέρβλητο μεγαλεῖο τοῦ χριστιανικοῦ μας ἤθους πού φωτίζεται ἀπό τήν κρηπίδα ὅλων τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν, τήν ἀγάπην στήν διπλήν της διάστασιν. Παρακαλῶ λοιπόν θερμῶς ὅλους σας νά «προσέχετε ἑαυτούς καί ἀλλήλους» κατ’ αὐτάς τάς πικράς ἡμέρας, νά φροντίζετε διά τήν ὑγίειαν σας, νά μεριμνᾶτε ὡς εὐσυνείδητοι καί συνετοί πολίτες καί ἄνθρωποι ὑπέρ τῶν οἰκογενειῶν σας, τῶν φίλων, τῆς πόλεώς μας καί τῆς πατρίδος μας, βέβαιοι ὄντες ὅτι συντόμως ὁ Κύριος θά ἀποστείλει μεγάλην παράκλησιν στόν λαόν Του.
Ἐπίσης προτρεπόμεθα ὅλους σας ὅπως ἐντείνητε τίς κατ’ ἰδίαν καί τίς ἐν «τῷ ταμιείῳ» ἡμῶν καί πρός τόν Κύριον δεήσεις σας, ὑπέρ διαφυλάξεως τοῦ λαοῦ ἐκ τῆς ἐνεστώσης ἀνάγκης. Παρακαλοῦμεν πατρικῶς νά πολλαπλασιάσητε, κατά δύναμιν, τίς προσευ­χές, τίς παρα­κλήσεις, τό κομβοσχοίνιον, εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ὑπέρ ἐνισχύσεως καί φωτισμοῦ τῶν ἰατρῶν, νοσηλευτῶν, νοσηλευτριῶν, ὑγιεινομικοῦ προσωπικοῦ και ὅλων ἐκείνων πού μάχονται ἡρωικῶς καί κάτω ἀπό πολύ δύσκολες συνθῆκες για τήν ἀναχαίτιση καί τελική κατανίκηση τοῦ ἀπειλητικοῦ ἰοῦ. Τούς ἀξίζουν ὁ σεβασμός, ἡ εὐγνωμοσύνη καί οἱ προσευχές μας. Καθημερινῶς πρός πνευματικήν ἐνίσχυσιν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ στίς 15.00 ἀπό τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Ρ/Σ μας «Ράδιο Κι­βωτός» στούς 99,2 FM μετα­δίδεται ἡ ἱερά παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτό­κον, τήν Πονολύτριαν.
Ἀγαπητοί μου Σερραῖοι καί Σερραῖες,
Παρακαλοῦμεν θερμῶς μέ πίστιν στόν Θεόν καί μεγάλην προσοχήν καί ἀκρίβειαν στήν ἐφαρμογήν ὅλων τῶν μέτρων ὑγειονομικῆς προστασίας νά παραμείνετε ψύχραιμοι, αἰσιόδοξοι καί δυνατοί, ἔχοντες πάντοτε ἀκλόνητον τήν ἐλπίδα σας ἐπί Θεόν ζώντα, «ὅς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπέρ ὅ δυνάμεθα, ἀλλά ποιήσει σύν τῷ πειρασμῷ καί τήν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑμᾶς ὑπενεγκεῖν» (Α’ Κορ. 10, 13).
«Ἐνδυσώμεθα τά ὄπλα τοῦ φωτός», ἀδελφοί καί Κύριος ὁ Θεός ἡμῶν διά τῶν ἀκοιμήτων πρεσβειῶν τῆς Πανάγνου Μητρός Του, τῆς ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας, σκέπης καί προστασί­ας ἁπάντων ἡμῶν, εὐχαῖς δε καί ἱκεσίαις πάντων τῶν Ἁγίων Του γέ­νοιτο ἵλεως ἐφ’ ἡμᾶς καί ἐπί πάντα τόν χειμαζόμενον λαόν Του.
«Λοιπόν, χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε, τό αὐτό φρονεῖτε, εἰρηνεύετε καί ὁ Θεός τῆς ἀγάπης καί εἰρήνης ἔσται μεθ’ ὑμῶν.» (Β΄Κορ. 13, 11).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •