Σημαντική εξέλιξη για τον ΤΟΕΒ Νιγρίτας: Εγκρίθηκαν τα τεύχη διακήρυξης για τον φωτοβολταϊκό σταθμό


Ρεπορτάζ: Ζωή Χειμωνίδου

Ένα σημαντικό «βήμα» στην υιοθέτηση και εφαρμογή εναλλακτικών μορφών ενέργειας, πέτυχε μετά από επιμονή, μεγάλο και συντονισμένο αγώνα ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στις 22 Ιανουαρίου, αποφάσισε την έγκριση των Τευχών Διακήρυξης του υποέργου 2 «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού ισχύος 500 KWp για Net Metering» της Πράξης «Συστήματα εκσυγχρονισμού, και εξοικονόμησης νερού και ενέργειας για την ορθολογική διαχείριση αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Νιγρίτας Ν. Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 399.353,90€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόκειται για ένα υποέργο, το οποίο εντάσσεται στο συνολικό πρωτοποριακό έργο άρδευσης, που φιλοδοξεί και οραματίζεται να υλοποιήσει ο ΤΟΕΒ Νιγρίτας και για το οποίο υπεβλήθη σχετική προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020.

Το πρώτο υποέργο αφορά στην προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση λειτουργίας συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας, προϋπολογισμού 6.053.107,12€.
Στόχος του πρώτου υποέργου, είναι ο έλεγχος διαρροών και η εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Νιγρίτας.

Το δεύτερο υποέργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500kWp, για net metering, προϋπολογισμού 399.353,90€, το οποίο και τελικά εγκρίθηκε.

Το θέμα είχε αναδείξει το Infonews24 στις 22 Μαρτίου 2019.

Ωστόσο, στις 16 Ιανουαρίου 2020 είχαν προκύψει ορισμένες… επιπλοκές και υπήρξε κίνδυνος απένταξής του, όπως ανέφερε και το σχετικό ρεπορτάζ του Infonews24.

Την επόμενη κιόλας ημέρα, στις 17 Ιανουαρίου 2020, η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή, με ανακοίνωσή της στο Infonews24, διαβεβαίωνε πως δεν υπάρχει κίνδυνος απένταξης του έργου, όπως και επιβεβαιώθηκε τελικά και το έργο φαίνεται, πλέον, να έχει πάρει το… δρόμο του.

Τα τεύχη που πήραν το «πράσινο φως» περιλαμβάνουν:
Τη Διακήρυξη με τα παραρτήματά της και συγκεκριμένα
1. Παράρτημα Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου της Σύμβασης
2. Παράρτημα ΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης – ΕΕΕΣ
3. Παράρτημα ΙΙΙ – Συγγραφή Υποχρεώσεων
4. Παράρτημα IV – Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Προμήθειας
5. Παράρτημα V – Σχέδιο Σύμβασης
6. Παράρτημα VΙ – Προϋπολογισμός Μελέτης & Τιμολόγιο Μελέτης
7. Παράρτημα VII – Έντυπο Οικονομικής Προφοράς
8. Παράρτημα VIII – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
9. Παράρτημα IX – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών
10. Παράρτημα Χ – Υπόδειγμα Βιογραφικού
11. Περίληψη Διακήρυξης
12. Προκήρυξη Σύμβασης – Δημοσίευση στην επίσημη σελίδα της Ε.Ε.,
όπως αυτά συντάχθηκαν και διορθώθηκαν αρμοδίως, χωρίς να αλλάξει το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας και ο συνολικός προϋπολογισμός της, από το Τμήμα Κατασκευών και Τεχνικής Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών, και προεγκρίθηκαν από τη Μονάδα Δημοσίων Υποδομών και Παρεμβάσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, και αποτελούν συμβατικά τεύχη για τη διενέργεια της δημοπράτησης του υποέργου 2.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •