Δήμος Αμφίπολης: Προσλήψεις 6 ατόμων στον τομέα καθαριότητας- Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις


Ο Δήμος Αμφίπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη έξι (6) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριµµατοφόρων & τριών (3) ΥΕ Εργατών Ύδρευσης µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών.

▪ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
2. Εκκαθαριστικό Εφορίας
3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
4. Αριθµός Μητρώου ΙΚΑ.
5. Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασµού
6. Κάρτα ανεργίας (αν υπάρχει)
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης µε εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
8. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση)

▪ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο προσωπικού του ∆ήµου Αµφίπολης στην έδρα του ∆ήµου (Ροδολίβος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες µέχρι και την Παρασκευή 19-02-2021 για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας- ηλεκτροφωτισµού και την υπηρεσία ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •