Επιδοτούμενο πρόγραμμα για εκμετάλλευση πολιτιστικών και φυσικών πόρων από την ΑΝΕΣΕΡ


H Αναπτυξιακή Εταιρία Σερρών Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε.), σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Μεσογειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο» έχει αναλάβει την πραγματοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης για ωφελούμενους που απασχολούνται ή επιχειρούν στον κλάδο τουριστικών οδηγών – πρακτόρων και συνολικά στον κλάδο του τουρισμού στο Νομό Σερρών, για ένα καλύτερο καθεστώς διατήρησης και αυξημένης ελκυστικότητας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής για τους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: STRYMONAS COPERATION CORRIDOR/ River Plus που αφορά στην βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων αναφορικά με τη βιώσιμη εκμετάλλευση πολιτιστικών και φυσικών πόρων και την προώθηση της κοινής ταυτότητας της περιοχής παρέμβασης και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020”.

Τα προγράμματα κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου απευθύνονται σε ωφελούμενους που απασχολούνται ή επιχειρούν στον κλάδο τουριστικών οδηγών – πρακτόρων, και συνολικά στον κλάδο του τουρισμού στο Νομό Σερρών.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 20 ωρών & ο αριθμός συνολικά των συμμετεχόντων: 30 άτομα (2 τμήματα*15 καταρτιζόμενοι).

Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν εξ’ αποστάσεως μέσω Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης, λόγω COVID-19, τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021. Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές – μέλη του Μητρώου Β’ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Η ημερήσια διάρκεια παρακολούθησης δε θα υπερβαίνει τις 4 ώρες και διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες:
 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (10 ΩΡΕΣ)
 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ MARKETING/BRANDING ΤΟΠΟΥ (10 ΩΡΕΣ)

Σημειώνεται ότι στο σύνολο των προαναφερθεισών εκπαιδευτικών ενοτήτων, προβλέπεται εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί στους ωφελούμενους.

Οι συμμετέχοντες στα παραπάνω προγράμματα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5,00€ ανά ώρα παρακολούθησης με μοναδική προϋπόθεση την ολοκλήρωση των προγραμμάτων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης εκπαίδευσης.
Πληροφορίες για συμμετοχή δίνονται καθημερινά 10:00π.μ. – 15:00μ.μ. στα τηλ. επικοινωνίας: 2310.383435 & 2310.527722 από την κα Κουμαροπούλου Πόπη.

Η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών δύναται να γίνει και με ηλεκτρονικό τρόπο στο email [email protected]

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην πράξη, τα ακόλουθα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα:
1. Αίτηση (Επισυνάπτεται) (Απαραίτητη η συμπλήρωση ΑΦΜ , ΔΟΥ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ ΙΚΑ)
2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3. Αποδεικτικό εργασίας
4. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ως πρώτος δικαιούχος

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοναδικό κριτήριο την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 8/11/2021
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 19/11/2021

Κοινοποίηση