Σέρρες: Ενημερωτικό εργαστήριο ανάδειξης του θεσμού των συνεργατικών σχηματισμών τη Δευτέρα


Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνει τη Δευτέρα 20 Μαρτίου, 2023 στην αίθουσα Κων/νος Καραμανλής του Διοικητηρίου Σερρών (Κ. Καραμανλής 36), στις 11:00, ενημερωτικό εργαστήριο με θέμα την ανάδειξη του θεσμού των Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, το οποίο απευθύνεται σε φορείς χάραξης πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν Συνεργατικοί Σχηματισμοί που ανήκουν στον τομέα των Οικοδομικών Υλικών / Κατασκευών και της Αγροδιατροφής, και λειτουργούν με ιδιαίτερη επιτυχία στην Ελλάδα και θα συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Strengthening the entrepreneurship culture and collaboration in the eligible programme area” – με ακρωνύμιο “STRENGTHEN”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Το έργο «STRENGTHEN» στοχεύει στην απόκτηση ικανοτήτων μέσω της παροχής άτυπης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαμόρφωσης κοινής στρατηγικής για την ενίσχυση της συνεργασίας στη διασυνοριακή περιοχή (σε συνδυασμό με την επιχειρηματική στήριξη και των δράσεων που στοχεύουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος).

Κοινοποίηση