Χορήγηση υποτροφίας από το κληροδότημα Ι. Αποστολίδη μέσω του δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών, μετά την υπ’ αρ. 295/2018 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την από 29-3-1971 μυστική διαθήκη του Ιωάννη Αποστολίδη, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα με το υπ’αριθμ.22/15-1-1980 πρακτικό του Πρωτοδικείου Σερρών, χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, μία (1) υποτροφία σε άρρενα δημότη της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών ή της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά, πρωτοετή φοιτητή όλων των Σχολών και των Τμημάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος και όχι του Εξωτερικού.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στις 5.000,00€ ετησίως, σύμφωνα και με το από 26/3/2018 πρακτικό, της τριμελούς επιτροπής χορήγησης της υποτροφίας κληροδοτήματος «Ι. Αποστολίδη».

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Ο υποψήφιος για τη χορήγηση της υποτροφίας εκτός από το ότι πρέπει να είναι δηµότης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σερρών ή της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέου Σκοπού του ∆ήµου Εµµανουήλ. Παππά, θα πρέπει να πληροί και τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να έχει ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και ηλικία µέχρι και 36 ετών.
2. Να έχει αποφοιτήσει από Λύκειο της πόλης των Σερρών.
3. Να έχει εισαχθεί σε Τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018.
4. Να είναι αποδεδειγµένα άπορος.
(Ως άπορος νοείται, αυτός που το οικογενειακό του εισόδηµα δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000,00€, προσαυξανόµενο κατά 1200,00€ για κάθε εξαρτώµενο άτοµο, σύµφωνα µε το ΦΕΚ908/τΒ’/4-4-2016, άρθρο 6, παρ2, περ.Β’, σύµφωνα µε το σχετικό πίνακα και παρ. 3 και 4.)
5. Να έχει λάβει τουλάχιστον βαθµό άνω του 18 κατά την τελευταία τάξη του Λυκείου και να έχει διαγωγή κοσµιωτάτη.

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, θα πρέπει να υποβάλουν στο Τµήµα Προσόδων του ∆ήµου Σερρών, γραφείο 6 (τηλ. επικοιν.: 23213-50153 κα. Κελεφού Αµαλία), τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Αίτηση, (το έντυπο της αίτησης χορηγείται από το Τµήµα Προσόδων, που επέχει και τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, ότι ο υποψήφιος δεν έλαβε ούτε λαµβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονοµιά, κληροδοσία ή ∆ωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα προηγούµενη υποτροφία).
β) Επίσηµο Πιστοποιητικό Εγγραφής και φοίτησης σε Τµήµα Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2017-2018
γ) Αντίγραφο ποινικού µητρώου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από το τµήµα Προσόδων για λογαριασµό του υποψηφίου)
δ) Επικυρωµένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου Σερρών
ε) Επικυρωµένο αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
στ) Πιστοποιητικό γέννησης και Οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι δηµότης της ∆.Κ. Σερρών ή της ∆.Κ. Νέου Σκοπού του ∆ήµου Εµµ. Παππά.
ζ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος φορολογικού έτους 2016 που αφορά εισοδήµατα έτους 2016 του ιδίου του υποψηφίου (εφόσον δεν είναι προστατευόµενο µέλος και συνεπώς έχει υποχρέωση φορολογικής δήλωσης) και της οικογένειας του.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση ως προστατευόµενο µέλος θα πρέπει να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
η) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος ΕΝΦΙΑ έτους 2016 και δήλωσης στοιχείων ακινήτων που έχουν υποβληθεί µε το έντυπο Ε9 του ιδίου του υποψηφίου και της οικογενείας του συνοδευόµενα από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχείο είναι αληθή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η αίτηση υποβάλλεται µέχρι τις 1 Ιουλίου 2018 κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο Τµήµα Προσόδων του ∆ήµου Σερρών, γραφείο 6 (τηλ. επικοιν.: 23213-50153 κα. Κελεφού Αµαλία).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Η αρχική επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από την τριµελή Επιτροπή που όρισε ο διαθέτης του ∆ήµου Σερρών, Ιωάννης Αποστολίδης και αποτελείται από τον ∆ήµαρχο Σερρών κ. Αγγελίδη Πέτρο, τον προϊστάµενο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, κ. Τενεκετζή Κωνσταντίνο και τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κ. Αραµπατζή Θεόδωρο.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η χορήγηση της υποτροφίας θα γίνεται κάθε µήνα, µε καταβολή του ποσού από την Ταµιακή Υπηρεσία του ∆ήµου, σε βάρος του προϋπολογισµού του κληροδοτήµατος «Ιωάννη Αποστολίδη».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •