Βιοκαλλιεργητές Λακωνίας: «Α.Τ.ΑΚ., παραποιήσεις και όμορα στο ίδιο… καζάνι»

Συνεχίζει τις καταγγελίες της σχετικά με τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.), η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας.
Σε νέα επιστολή της, Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας υποστηρίζει τα εξής:

«Στις 25/05/2018, ήτοι δέκα (10) μέρες μετά την πρώτη καταληκτική ημερομηνία και είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες πριν τη λήξη της παράτασης (15/06/2018), ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσπάθησε για μια ακόμη φορά, αντί να σταθεί δίπλα στον αγρότη ως όφειλε, έφερε μια εγκύκλιο περί «Διαδικασιών χορήγησης ενισχύσεων βάση ολοκληρωμένου συστήματος Διαχείρισης Αιτήσεων έτους 2018», προκειμένου να καλύψει τα νώτα του.

Στην ουσία η εγκύκλιος αυτή αναφέρεται στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (ΕΚ) 1306/2013, 1307/2013, 640/2014, 809/2014, 73/2009 και αυτό γίνεται «κατόπιν εορτής», με σκοπό και όφελος μόνο δικό τους και εξηγούμε:

1. Τα περισσότερα τα είχαμε καταγγείλει αρχές του 2017 εγγράφως (7 σελίδες) και προφορικά σε συνάντησή μας με τον ΑνΥΠ κ. Τσιρώνη, το Μάρτιο του 2017 στο υπουργείο, παρουσία και άλλων φορέων.

2. Για μια ακόμη φορά οι αγρότες γενικά, δεν έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν το προσυμπληρωμένο έντυπο εάν έχουν επέλθει μεταβολές ή εάν οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι ανακριβείς. Η εγκύκλιος ρητά αναφέρει ότι «η ορθή συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του γεωργού και οι δικαιούχοι υποχρεούται να προσδιορίζουν και να δηλώνουν με σαφή τρόπο την έκταση κάθε αγροτεμαχίου». Αυτό όμως δεν γίνεται αποδεκτό λόγω του συστήματος, το οποίο δέχεται ότι υποδείξουν οι αρμόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και όχι ότι υποδεικνύουν οι γεωργοί. Οπότε, ή υπογράφεις την αίτηση όπως αυτοί θέλουν, διαφορετικά δεν έχει ενίσχυση. Στεγνός εκβιασμός.

3. Η εγκύκλιος αναφέρει ότι «έως το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή της ενιαίας αίτησης (ήτοι 15 Ιουνίου 2018), μπορούν να προστεθούν ή να προσαρμοστούν στην ενιαία αίτηση ή στην αίτηση πληρωμής μεμονωμένα αγροτεμάχια ή μεμονωμένα δικαιώματα ενίσχυσης, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι απαιτήσεις των καθεστώτων άμεση ενίσχυσης», ενώ ο ΕΚ 809/2014 στο άρθρο 15 αναφέρει «μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας…». Ρωτάμε λοιπόν τι ισχύει, αυτό της εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή ΕΩΣ το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας ή αυτό που λέει ο κανονισμός ΕΚ 809/2014 ΜΕΤΑ το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας; Απαντήστε γιατί δεν εφαρμόζετε τον κανονισμό.

4. Στη παράγραφο 3.7.1 της εγκυκλίου επαναλαμβάνεται πάλι «ότι ο γεωργός διορθώνει τα προσυμπληρωμένα πεδία έντυπο σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της αίτησης σε σχέση με το έτος 2017», ενώ ο Κανονισμός της ΕΚ 809/2014 στο άρθρο 16 αναφέρει «…ή εάν η πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο προεκτυπωμένο έντυπο είναι ανακριβείς». Ρωτάμε λοιπόν γιατί περιορίζετε τη δυνατότητα διορθώσεων μόνο στο προηγούμενο έτος (2017), εφόσον κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στον κανονισμό; Ο κανονισμός δεν θέτει τέτοιο χρονικό περιορισμό. Τι ισχύει τελικά; Η εγκύκλιος ή ο ΕΚ 809/2014, άρθρο 16;

5. Επίσης στη παράγραφο 3.7.1 η εγκύκλιος αναφέρει ότι διατίθεται το ανανεωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο το οποίο περιλαμβάνει:
α) ορθοφωτοχάρτες, β) πολύγωνα των αγροτεμαχίων αναφοράς (ενότητες), γ) λοιποί χάρτες υποβοήθησης του παραγωγού (για φαντάσου…), δ) χαρτογραφικά στοιχεία ελέγχου. Επιπλέον, η εγκύκλιος αναφέρει ότι τα ΚΥΔ και κατ’ επέκταση ο παραγωγός, έχει στη διάθεσή του όλα τα στοιχεία ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση λαθών μετά τη λήξη των αιτήσεων. Επιπρόσθετα, με έντονα μαύρα γράμματα αναφέρει «Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται με υπόδειξη κατά δήλωση και ευθύνη του παραγωγού στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2018 ή μέσω διαδικτυακής εφαρμογής». Και εδώ η εγκύκλιος στο πρώτο σκέλος (στοιχεία α’ έως και γ’) διαψεύδεται από μόνη της, διότι δεν υπάρχει ανανεωμένο χαρτογραφικό και όσον αφορά την ευθύνη του παραγωγού σχετικά με την ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων, για μια ακόμη φορά, δεν μας επέτρεπε το σύστημα να το κάνουμε.
Παρατηρήσαμε ότι προκλητικά αποφεύγετε να αναφερθείτε στη φράση «Αγροτεμάχιο Αναφοράς». Το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (άρθρο 70 του ΕΚ 1306/2013), λειτουργεί σε επίπεδο αγροτεμαχίου αναφοράς, καθώς και ο ΕΚ 640/2014, άρθρο 5 «Αναγνώριση αγροτεμαχίων».

6. Στη παράγραφο 4.4 της εγκυκλίου (Αγροτεμάχια με χαρακτηριστικά τοπίου και δένδρα), έχει γίνει παραποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 640/2014 άρθρο 9 και συγκεκριμένα στην εγκύκλιο γράφει «Αγροτεμάχιο που περιέχει διάσπαρτα δένδρα ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ για ενεργοποίηση δικαιωμάτων, θεωρείτε επιλέξιμη έκταση υπό τον όρο ότι ακολουθούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις…». Ο Κανονισμός 640/2014, άρθρο 9, παράγραφος 3, λέει «Αγροτεμάχιο που περιέχει διάσπαρτα δένδρα θεωρείτε επιλέξιμη έκταση υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις». Η παραποίηση της φράσης του ΕΚ «διάσπαρτα δένδρα» με τη φράση της εγκυκλίου «διάσπαρτα δένδρα μη επιλέξιμα», κρύβει δόλο.
Στην εγκύκλιο παραποιήσατε το άρθρο 9 του Καν. 640/2014 με τη φράση «δένδρα μη επιλέξιμα για ενεργοποίηση δικαιωμάτων», αποκλείοντας τα επιλέξιμα δένδρα όπως οι ελιές, για να κάνετε το παιχνίδι σας.
Στις προϋποθέσεις ο ΕΚ 640/2014, άρθρο 9, παρ. 3α αναφέρει α) «μπορούν να ασκούνται γεωργικές δραστηριότητες υπό συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες των αγροτεμαχίων της ίδιας περιοχής χωρίς δένδρα». Εσείς στην εγκύκλιο γράφετε «χωρίς τα διάσπαρτα δένδρα». Επίσης οι προϋποθέσεις «περί της κώμης των μη επιλέξιμων δένδρων να μην υπερβαίνει τα 50 τ.μ.» είναι δικό σας εφεύρημα και δεν αναφέρεται πουθενά στο άρθρο 9 του ΕΚ 640/2014. Παραποιήσεων συνέχεια!

7. Παράγραφος Εγκυκλίου 3.7.3.1 «Χρήση μη ιδιόκτητων αγροτεμαχίων». Ο πολυδιαφημισμένος Α.Τ.Α.Κ.! Εκτός όλων των εγγράφων και καταγγελιών σχετικά με το θέμα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι για τα μισθωμένα αγροτεμάχια ο ΑΤΑΚ είναι προαιρετικός για το 2018. Παρόλα αυτά εάν δεν υπάρχει ΑΤΑΚ, η δήλωση για τα μισθωμένα δεν ενεργοποιείται, γιατί δεν το δέχεται το σύστημα. Έχει δοθεί προφορική οδηγία δική σας στα ΚΥΔ για πλασματικό ΑΤΑΚ, διαφορετικά δεν ενεργοποιείται η δήλωση. Όλοι όσοι γνωρίζουν το θέμα, Υπουργείο, ΓΕΔΔ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΚΥΔ, θα πρέπει να μας πουν γιατί δεν εφαρμόζεται η εγκύκλιος και κατ’ επέκταση η απόφαση του κ. Υπουργού; Γιατί δεν ενεργοποιείται η δήλωση με μισθωμένα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ;;;; Ποιοι θα αναλάβουν τις ευθύνες και ΠΟΙΟΙ θα πληρώσουν; Επίσης γιατί επιτρέπεται κάποιοι να παρανομούν μη εφαρμόζοντας τους νόμους με αυτά που επιβάλουν στους αγρότες; Πού θα πάει αυτή η ιστορία; Που οδηγείται ο Αγροτικός Τομέας;

Ο ΑΤΑΚ όμως έχει και μια άλλη διάσταση για τους Βιοκαλλιεργητές. Ενώ δεν πήραμε απάντηση με τα κατακερματισμένα αγροτεμάχια στη Βιολογική που επέφεραν ποινές και αποκλεισμούς ως μη επιλέξιμα με δικό τους 13ψήφιο κωδικό, τι είδους ΑΤΑΚ θα βάζαμε (είχαν ερωτηθεί εγγράφως Υπουργείο, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΓΕΔΔ αλλά κανείς δεν μας απάντησε εγγράφως μέχρι σήμερα), έδωσαν προφορική εντολή στα ΚΥΔ και έβαλαν τον κωδικό ΑΤΑΚ του κυρίως αγροτεμαχίου. Σε μερικές περιπτώσεις, από ότι μάθαμε, το ίδιο το σύστημα από μόνο του αναγνώριζε τον ΑΤΑΚ του κυρίως αγροτεμαχίου. Στην ουσία αναγνωρίσατε ότι πρόκειται για το ίδιο ενιαίο αγροτεμάχιο, όμως αναγνωρίσατε παράλληλα ότι όλο το προηγούμενο διάστημα εγκληματούσατε εις βάρος μας παρανομώντας ασύστολα, βάζοντας ποινές στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.
Εξακολουθείτε όμως το ίδιο βιολί!!!! Συγκεκριμένα στις 8 Ιουνίου 2018, επτά (7) ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας, εκδώσατε «Παράρτημα ΕΑΕ 2018 για Όμορα Αγροτεμάχια».

Εδώ θα πρέπει να θυμίσω τι μας είχε πει ο Αν. Υπουργός κ. Τσιρώνης τον Ιανουάριο του 2017 σχετικά με το θέμα, όταν του εξηγήσαμε τι έχει συμβεί με τον κατακερματισμό των αγροτεμαχίων από το 2014. Η απάντηση του κ. Τσιρώνη ήταν «Εφόσον τα αγροτεμάχια που προέκυψαν από τον κατακερματισμό ακουμπούν το κυρίως αγροτεμάχιο που υπέστη τον κατακερματισμό, θεωρούνται όμορα ως ένα αγροτεμάχιο, αθροίζονται μεταξύ τους και αθροίζονται και τα δέντρα στο σύνολο». Κατέληξε δε στη φράση «Γράψε Γιώργο», απευθυνόμενος στο συνεργάτη του, που κρατούσε σημειώσεις.

Εσείς αυτό το πήρατε, το παραποιήσατε, θέσατε περιορισμούς για την ομορότητα των αγροτεμαχίων, οι οποίοι περιορισμοί δεν προκύπτουν από καμία νομοθεσία, είναι απαράδεκτοι σχεδόν στο σύνολό τους, και συγκεκριμένα ισχυρίζεστε ότι π.χ. δεν είναι όμορα δύο αγροτεμάχια:
– εάν αλλάζει η ποικιλία στην ομάδα καλλιέργειας (ελιά βρώσιμη – ελαιοποιήσιμη),
– εάν υπάρχει συνιδιοκτησία
– εάν αλλάζουν «περιφέρεια» δηλαδή βοσκότοπος, αρώσιμες εκτάσεις, δενδρώνες – αμπελώνες
και αυτό δικό σας κατασκεύασμα, και ούτω καθεξής.

Κύριε Υπουργέ, γιατί δεν τους πιάνετε από το αυτί να τους στείλετε στον Εισαγγελέα; Μήπως δεν ανήκουν στην αρμοδιότητά σας, δηλαδή στο Υπουργείο; Πώς είναι δυνατόν Διευθυντές, Γραμματείς και Φαρισαίοι του ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι στο ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ;;; Είναι αλήθεια ότι αμείβονται και ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Κύριε Βουλευτά, κ. Αραχωβίτη, τί έχετε να μας πείτε για όλα αυτά; Πού είναι η πολιτική βούληση; Γιατί δεν απαντάτε; Γνωρίζετε ότι οι κύριοι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πρόσφατα δηλώσει ψευδέστατα στους Ευρωπαίους ότι η Λακωνία έχει πληρωθεί για το πρόγραμμα της Βιολογικής ΠΑΑ 2007-2013 για το έτος 2016, καθώς και για τυχόν προσφυγές προηγουμένων ετών. Ποιος μεταφέρει αυτές τις ψευδείς πληροφορίες και με τι στοιχεία και εις όφελος ποιων;

Κλείνοντας, καλούμε όλους όσους εμπλέκονται και γνωρίζουν να πάρουν άμεσα μέτρα, να μας πουν ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη έστω και τώρα. Η κακοδιαχείριση και η μη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών συνεχίζονται. Εμείς τον ισχυρισμό ότι «για όλα φταίει ο αγρότης» τον αντιστρέφουμε και λέμε ότι «Για όλα φταίνε αυτοί που φτιάχνουν τη νομοθεσία, δεν την τηρούν οι ίδιοι, την παραποιούν και παράλληλα αυτοί που δεν ελέγχουν ούτε τις υπηρεσίες τους».

Είναι πέρα από κάθε λογική μετά από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ να βγαίνει εγκύκλιος 89 σελίδων, υποτίθεται ως οδηγός, ενώ μέχρι τότε είχαν ήδη κατατεθεί 350.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •