Το δασαρχείο Σιδηροκάστρου απαγόρευσε τη νομαδική χοιροτροφία

Με απόφαση του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου απαγορεύεται η νομαδική χοιροτροφία:

Σε δάση καστανιάς, δρυός και δασικές εκτάσεις αειφύλλων πλατυφύλλων και χορτολίβαδων, σε αναδασωτέες εκτάσεις, σε δάση και δασικές εκτάσεις που περιλαμβάνονται σε προστατευόμενες περιοχές(πυρήνες εθνικών δρυμών, αισθητικά δάση, μνημεία της φύσεις, ζώνες υψηλής προστασίας προστατευόμενων περιοχών του Ν.1650/86, προστατευτικά δάση) που αναφέρονται στην με αριθμό 133281/2218/30-07-2013 απόφαση ΥΠΕΚΑ, η ισχύς της οποίας έληξε στις 28-3-2018 και γενικά σε κάθε δασικού χαρακτήρα έκταση δημόσια ή ιδιωτική της περιοχής ευθύνης.

Σύμφωνα με την (6) σχετική, όσοι ασκούν εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία θα πρέπει να περιορισθούν εντός των σταυλικών κ.λ.π. περιφραγμένων εγκαταστάσεων τους μέχρι 27Ιουνίου 2018.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 268 & 276 του Ν.Δ.86/69 ως ισχύουν σήμερα.
Από της 28-6-2018 τίθεται σε ισχύ η παρούσα έως αντικαταστάσεως της.
Η πιστή τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας ,της Ελληνικής Αστυνομίας, στους αναγνωρισμένους φύλακες θήρας των Κυνηγητικών Οργανώσεων του άρθρου 267 του Ν.Δ.86/69 και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •