Θεολόγος: ”Να αντιμετωπίσουμε την εθνική τραγωδία με προσευχή, ενότητα και αλληλεγγύη”

”Να αντιμετωπίσουμε την εθνική τραγωδία με προσευχή, ενότητα και αλληλεγγύη” τόνιζει με γραπτή δήλωσή του ο Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κκ Θεολόγος αναφερόμενος στην Εθνική τραγωδία με τις φονικές πυρκαγιές στην Αττική. 

Ο Άγιος Σερρών προχωράει σε μια σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου στηριχθούν οι πυροπαθείς αδελφοί στην περιοχή της Αττικής.

Σε ανακοίνωση της η Ιερά Μητρόπολη αναφέρει:

“Τίς τελευταῖες ἡμέρες, ὡς εἶ­ναι γνω­στὸν, ἡ πατρίδα μας καί ἰδιαιτέρως ἡ Δυτική καί Ἀνατολική Ἀττική, δοκιμάζεται σκληρά ἀπό πληθώρα πυρκαϊῶν, πού κατέστρεψαν μεγάλο μέρος τοῦ δασικοῦ πλούτου τῆς χώρας μας, ἀφάνισαν περιουσίες συνανθρώπων μας, ἀλλά τό καί χειρότερον ἀφήρεσαν ἀθώες ζωές πολλῶν δεκάδων συνανθρώπων μας.

Ἡ ἁγία μητέρα μας, Ὀρθόδοξος Ἐκ­κλη­σί­α πα­ρα­κο­λου­θοῦσα μὲ βα­θύ­τα­τη θλί­ψη καὶ ὀ­δύ­νη τὴν συγκλονιστική αὐτή καταστροφή καὶ συμ­με­τέ­χου­σα στήν ἄφατη ὀδύνη τῶν παιδιῶν της, ἀ­πε­φά­σι­σεν ὅ­πως:

α) κυμ­μα­τί­ζουν με­σί­στι­ες οἱ ση­μαῖ­ες τῶν Ἱ­ε­ρῶν Να­ῶν καὶ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κῶν Ἱ­δρυ­μά­των τῆς καθ’ἡ­μᾶς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως, ἀ­πὸ τῆς 24ης ἕ­ως καὶ τῆς 27ης τρέ­χον­τος μη­νὸς Ἰ­ου­λί­ου ἐ­. ἔ­.,

β) τε­λε­σθῇ ἱ­ε­ρὸν τρι­σά­γι­ον εἰς τοὺς Ἱ­ε­ροὺς Να­οὺς τῆς Μη­τρο­πο­λι­τι­κῆς μας ἐ­παρ­χί­ας, κα­τὰ τὴν προ­σε­χῆ Κυ­ρι­α­κὴ 29 Ἰ­ου­λί­ου, ὑ­πὲρ ἀ­να­παύ­σε­ως τῶν ψυ­χῶν τῶν ἀ­δί­κῳ καὶ φρικτῷ θα­νά­τῳ ὑ­πὸ τοῦ πυ­ρὸς ἀναλωθέν­των ἀ­δελ­φῶν καί ἠθικῆς καί πνευματικῆς ἐνισχύσεως τῶν πυροπλήκτων ἀδελφῶν, τῶν θρηνούντων διά τάς ἀπωλείας άνθρωπίνων ζωῶν ἐντός τοῦ οἰκογενειακοῦ καί φιλικοῦ περιβάλλοντός τους καὶ

γ) πε­ρι­έλ­θῃ εἰ­δι­κὸς δί­σκος, τὴν Κυ­ρι­α­κὴ 29 Ἰ­ου­λί­ου, τὸ προ­ϊ­όν τοῦ ὁ­ποί­ου θὰ ἀ­πο­στα­λεῖ διά τὴν ἐ­νί­σχυ­σιν καὶ τὴν ἀν­τι­με­τώ­πι­σιν τῶν ἀ­μέ­σων ἀ­ναγ­κῶν τῶν πλη­γέν­των ἐκ τῶν κα­τα­στρε­πτι­κῶν πυρ­κα­ϊ­ῶν ἀ­δελ­φῶν μας. Σύμπασα ἡ Ἑλλάς θά πρέπει νά ἀντιμετωπίσει τήν ἀνείπωτη αὐτή ἐθνική τραγωδία μέ δυνατή προσευχή, ἀραγή ἑνότητα καί πανεθνική ἀλληλεγγύη”.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •