Αιτήσεις για την επανασύνδεση ρεύματος σε ευπαθείς ομάδες στο δήμο Νέας Ζίχνης

Ο ∆ήµος Νέας Ζίχνης ενηµερώνει τους δηµότες του ότι µπορούν να υποβληθούν αιτήσεις, σχετικά µε την επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ευπαθών καταναλωτών, των οποίων η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος έχει απενεργοποιηθεί λόγω ληξιπρόθεσµων χρεών έως τις 21-9-2018.

∆ικαιούχοι της επανασύνδεσης του ρεύµατος είναι πολίτες στην κύρια κατοικία, των οποίων έχει γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης λόγω χρέους.

Οι δικαιούχοι µπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου (τηλ. 2324020040 – 2324350630) ώστε να συµπληρώσουν την απαραίτητη αίτηση για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκοµίσουν είναι τα εξής
•Ε.1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού.
• Ε.9 όλων των µελών του νοικοκυριού.
• Εκκαθαριστικό του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού.
• ΕΝ.Φ.Ι.Α. του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των µελών του νοικοκυριού.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Γνωµάτευση αναπηρίας από ΚΕΠΑ σε περίπτωση που υπάρχει άτοµο µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκοµείου, µε την οποία πιστοποιείται η κατ’ οίκον χρήσης συσκευής µηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ατόµου που περιλαµβάνεται στη σύνθεση του νοικοκυριού (εφ’ όσον υπάρχει).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •