Στις 27 Μαρτίου η γενική συνέλευση της ΕΒΖ

Με την από 04.03.2019- Θέμα 1o απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μητροπόλεως 34, κατά την 27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2018 (01.07.2017 – 30.06.2018), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2018 (01.07.2017 – 30.06.2018).

3.Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2019 (01.07.2018 – 30.06.2019) και καθορισμός της αμοιβής της.

4.Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018 (01.07.2017 – 30.06.2018) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2019 (01.07.2018 – 30.06.2019), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

5.Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

6.Επικύρωση εκλογής μελών Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

7.Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

8.Ορισμός – εκλογή ανεξάρτητων μελών, με βάση το αρ. 3 παρ. 1 Ν. 3016/2002.

9.Ορισμός – εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, με βάση το αρ. 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017.

10.Διάφορες ανακοινώσεις.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •