Αναβλήθηκε για τις 6 Ιουνίου η κρίσιμη γενική συνέλευση της ΕΒΖ

Η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ενημερώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.05.2019 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Όπως ορίζεται στην από 03.05.2019 πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 06.06.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Υπενθυμίζουμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Α. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 26/3/2019 ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.”, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 106Β ΚΑΙ 106Δ ΤΟΥ ΠΤΩΧ. ΚΩΔ. (Ν.3588/2007) ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Β. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΑΠΟ 26/3/2019 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ.

2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. 6 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Κοινοποίηση