Το χειμαρρικό ρεύμα Αγίων Αναργύρων Σερρών

Του Νίκου Θεοδοσιάδη
Εκπαιδευτικός

Το χειμαρρικό ρεύμα Αγίων Αναργύρων, στις Σέρρες, έχει έκταση 78.480 στρέμματα. Εμφανίζει έντονο ανάγλυφο με ισχυρές κλίσεις. Το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται σε 857 μ. Το 72,5% της λεκάνης απορροής βρίσκεται στην ορεινή και υψηλή ζώνη.

Καλύπτεται από δάση δρυός, οξυάς και πεύκης σε ποσοστό 37,40% και από θαμνώνες αείφυλλων και φυλλοβόλων πλατύφυλλων σε ποσοστό 27,66%. Επικρατούν ο νεογενής και ο κρυσταλλοπυριγενής πετρολογικός σχηματισμός.

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής σε σχέση με το μέσο υψόμετρο της λεκάνης ανέρχεται σε 761,54 χιλιοστά.

Παρουσιάζει έντονα χειμαρρικά φαινόμενα και κυρίως χαραδρωτική και πρανική(κατηφορική) διάβρωση.
Οι εργασίες για τη διευθέτησή(τακτοποίηση) του άρχισαν από το 1932 και είναι το πρώτο χειμαρρικό ρεύμα από το οποίο ξεκίνησαν οι επεμβάσεις της Monks Ulen.

Αυτές είχαν ως σκοπό την προστασία της πόλης των Σερρών και των πεδινών καλλιεργειών από τη δράση του χειμάρρου.

Ο χείμαρρος πλημμύριζε την πόλη των Σερρών παλαιότερα. Σοβαρές ζημιές στην πόλη είχαν γίνει το χειμώνα του 1929-30 και τον Ιούνιο του 1935.

Για τη διευθέτηση της κεντρικής κοίτης του χειμάρρου κατασκευάστηκαν 14 φράγματα βαθμίδωσης της κεντρικής κοίτης,20 προφράγματα και 5 φράγματα συγκράτησης φερτών υλικών. Παράλληλα έγιναν και πολλά μικροφράγματα που ο αριθμός τους ξεπερνάει τα 1000.

Τα τεχνικά έργα συμπληρώθηκαν και με φυτοτεχνικά :12.052μ., κλαδοπλέγματα και με αναδασωτικές εργασίες 12.942 στρεμμάτων.

Όλα τα φράγματα της κεντρικής κοίτης έχουν προσχωθεί και έχουν επιτύχει τη σταθεροποίηση της κοίτης και των πρανών (πλαγιές λόφων). Τα φυτοτεχνικά έργα εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας και έχουν καταφέρει να σταθεροποιήσουν τα δασικά εδάφη και να εγκαταστήσουν τη δασική βλάστηση σε μεγάλες εκτάσεις.