Ο ΕΛΓΑ προσλαμβάνει κτηνιάτρους


Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού οκτώ (8) συμβασιούχων του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων για τα Υποκαταστήματα ΕΛ.Γ.Α., 2 για το Υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Ηρακλείου, 2 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Λάρισας, 1 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Τρίπολης, 1 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Καβάλας, 1 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Ιωαννίνων και 1 για το Υποκατάστημα ΕΛΓΑ Κοζάνης, με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2190/94, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ’ αριθ. 9/19-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΡΦΨ46ΨΧΞ5-ΑΘ7) εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, είτε αυτοπροσώπως στην Κεντρική Διοίκηση /Δ/νση Διοικητικού, καθώς και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α., είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : [email protected] μέχρι την Πέμπτη 27-02-2020 δηλώνοντας το Υποκατάστημα που επιθυμούν να εργαστούν.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν στο ίδιο έντυπο ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ να δηλώσουν περισσότερα από ένα Υποκαταστήματα (Ηρακλείου, Λάρισας, Τρίπολης, Καβάλας, Ιωαννίνων και Κοζάνης) καθορίζοντας σειρά προτίμησης.

Η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ θα συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά (ακριβή αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα) :
α) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας,
β) Τίτλο σπουδών,
γ) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Κτηνιάτρου που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ.

Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν: α) στην Κεντρική Διοίκηση και στα Υποκαταστήματα του ΕΛ.Γ.Α. β) στο δικτυακό τόπο του ΕΛ.Γ.Α. (www. elga.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα την διαδρομή: Διαγωνισμοί → Προσλήψεις Προσωπικού → Εποχικό Προσωπικό.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει η ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αφού σαρωθούν να αποσταλούν στη διεύθυνση: [email protected].

Για την επιβεβαίωση της παραλαβής θα αποστέλλεται σχετικό μήνυμα. Δεν απαιτείται η υποβολή των ίδιων εγγράφων σε φυσική μορφή.

Επισημάνσεις:
1. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσυνών ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο.
2. Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι που διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου για τη μετάβασή τους στο χώρο διενέργειας των πραγματογνωμοσυνών διότι το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών παρουσιάζεται σε απομακρυσμένες δύσβατες περιοχές που δεν καλύπτονται από τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3. Αποτελεί κώλυμα πρόσληψης για τον υποψήφιο α) η άσκηση εργασίας που έχει σχέση με το αντικείμενο του ΕΛΓΑ β) η διατήρηση Καταστήματος Κτηνιατρικών Φαρμάκων ή Κτηνιατρείου σε περιφερειακή ενότητα της γεωγραφικής δικαιοδοσίας του Υποκαταστήματος απασχόλησης.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •