Προσλήψεις υδρονομέων στο Δήμο Βισαλτίας- Ξεκίνησαν οι αιτήσεις


Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Βισαλτίας, ανακοίνωσε την πρόσληψη επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (πλήρους απασχόλησης), για την αρδευτική περίοδο 2020, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω και καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως Υδρονομείς Άρδευσης να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στη Νιγρίτα (28ης Οκτωβρίου 8 – 1ο όροφο).

Αριθμός θέσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. με την υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων άρδευσης στις Δημοτικές Ενότητες Αχινού, Βισαλτίας και Τραγίλου ως εξής:
• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Σιτοχωρίου,
• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Λευκοτόπου,
• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής,
• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Νικόκλειας,
• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Τριανταφυλλιάς,
• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Μαυροθάλασσας,
• μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Ιβήρων.
Ήτοι συνολικά επτά (7) Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020.

Αρδευτική περίοδος

Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. όρισε την αρδευτική περίοδο για το έτος 2020 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/2020 απόφασή του από 1–4–2020 έως 31–10–2020.

Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας άρδευσης πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 60ο (σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγρ. 1β. του Β.Δ 28.3/15.4.1957.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά το νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ` όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση συμμετοχής– προτίμησης (χορηγείται από την υπηρεσία) προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν.

Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
β) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία γεννήσεώς του.
γ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι:
• γνωρίζει καλά ανάγνωση και γραφή,
• δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται τη στέρηση της ικανότητάς του για διορισμό ως δημοσίου υπαλλήλου (εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή).

Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.

Οι υδρονομείς άρδευσης θα προσληφθούν για τη χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου 2020, όπως αυτή ορίστηκε με την απόφαση 12/2020 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Β. και στην περίπτωση που οι διαδικασίες καθυστερήσουν, η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία πρόσληψής τους έως και τη λήξη της αρδευτικής περιόδου 31/10/2020.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής -πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Αντίγραφο της ανακοίνωσης, έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Βισαλτίας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 π.μ.-14:00 μ.μ., στη Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 8, Τ.Κ. 62200 – Νιγρίτα (1ος όροφος) και στα τηλέφωνα: 23220 25516 & 25452 (κ. Καμά Ειρήνη).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής– προτίμησης (χορηγείται από την υπηρεσία μας) στην οποία υποχρεωτικά θα δηλώνουν την Τοπική Κοινότητα στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή , είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην ακόλουθη διεύθυνση :28ης Οκτωβρίου 8– Νιγρίτα – 1ος όροφος. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για μία μόνο θέση. Η σώρευση θέσεων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (από Τρίτη 3/3/2020 έως και την Πέμπτη 12/3/2020 & ώρα 14:00 μ.μ.).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •