Τέσσερις υδρονομείς προσλαμβάνει ο Δήμος Εμ. Παππά- Μέχρι πότε γίνονται αιτήσεις


Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά Δημήτρης Νότας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2020, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 06/03/2020 μέχρι 16/03/2020 στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αριθμός θέσεων
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς τέσσερα (4) άτομα:
– δύο (2) θέσεις για την Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
– μία (1) θέση για την Δημοτική Κοινότητα Νέου Σουλίου
– μία (1) θέση για την Τοπική Κοινότητα Δαφνουδίου

Αρδευτική περίοδος
Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 14/2020 απόφαση του, όρισε την αρδευτική περίοδο από 01/05/2020 έως 30/09/2020.

Απαιτούμενα Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες μέρες και ώρες Διεύθυνση Χρυσό Σερρών Τηλέφωνο 2321352627, 2321352625 FAX 2321352628, 2321352602 Αρμόδιοι υπάλληλοι Νάσκου Παναγιώτα, Καραγκιόζη Αναστασία.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •