Δήμος Εμ. Παππά: «Πράσινο φως» για το έργο της ανάπλασης της πλατείας Χρυσού


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Γ. Τζιτζικώστα στις 17_03_2020 εντάσσεται το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Χρυσού» προϋπολογισμού 540.000 € στην Υποδράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών» της Δράσης 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την Τοπική Στρατηγική Ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα», του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ)» του ΠΑΑ 20142020.

Οι πράξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑ 082/1) ανέρχεται σε 999.735,35€.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •