Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών-Ποια τα θέματα συζήτησης

Συνεδριάζει αυτή την ώρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών δια περιφοράς λόγω κορονοϊο. Τα θέματα της συνεδρίασης είναι τέσσερα και είναι τα παρακάτω:

ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον της 2ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006, για την εξέταση Προσφυγής του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Σερρών κατά της με αριθμ. Πρωτ. 23434+223331/18-12-2019 απόφασης Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση τροποποίησης της αρ. 236/2019 Α.Δ.Σ. για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με τίτλο «Συντηρήσεις-επισκευές κλειστού κολυμβητηρίου κοιλάδας Αγ. Αναργύρων Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 450,000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερρών έτους 2020 και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για Παροχές Υπηρεσιών, Προμήθειες κ.τ.λ. της Δ.Τ.Υ. για το έτος 2020.

“Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, οι αποφάσεις που θα ληφθούν κατόπιν της ως άνω πρόσκλησης, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου, στην πρώτη, μετά την λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.” αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Σερρών.

7 Shares