ΔΑΟΚ Σερρών: Υποβολή αίτησης για πρώιμη συγκομιδή 2019-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών, ενημερώνει ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής σε οινοποιήσιμες ποικιλίες για το οικονομικό έτος 2019-2020, είναι στις 30/06/2020. Η κατάθεση των αιτήσεων στην ΔΑΟΚ Σερρών, γραφείο 10.

Α. Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:

1) ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ) 2020.

3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ (Η ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΦΜ)

4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Επισυνάπτουμε το σχετικό έντυπο της αίτησης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Β. Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

1) Εντάσσονται μόνο οι οινοποιήσιμες ποικιλίες του Πίνακα 1 του επισυναπτόμενου εγγράφου του ΥΠΑΑΤ.

2) Να έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής η παραγωγής, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τουλάχιστον 2 αμπελουργικούς περιόδους που προηγούνται του μέτρου.

3) Να έχει υποβληθεί Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για τα αμπελοτεμάχια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα για το τρέχον ημερολογιακό έτος.

4) Η έκταση του κάθε αιτούμενου αμπελοτεμαχίου να είναι τουλάχιστον 1 στρέμμα.

5) Τα αμπελοτεμάχια να έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2017.

Επιλέξιμες δράσεις για την συμμετοχή στο μέτρο θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει σε ολόκληρα τα αιτούμενα αμπελοτεμάχια και η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 14 Αυγούστου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην Υπηρεσία μας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον γεωπόνο Κοσμά Τζουβάρα (τηλέφωνο 2321 3 – 55219).