Στις 17 Αυγούστου η γενική συνέλευση του Α.Σ. «Ένωση Αγροτών Σερρών»


Η γενική συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ένωση Αγροτών Σερρών», θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, στις 10 το πρωί, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού, επί της οδού Μανώλη Ανδρόνικου 45 στις Σέρρες.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερησίας διάταξης καλούνται τα μέλη σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και την ίδια ώρα.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

Θέμα 1ον: Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού και Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2018 έως 31/12/2018 και από 01/01/2019 έως 31/12/2019 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου και καθορισμός του τρόπου διάθεσης των κερδών.

Θέμα 2ον: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου και Ορκωτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2018 έως 31-12-2018 και από 01/01/2019 έως 31/12/2019 .

Θέμα 3ον: Έγκριση Οδοιπορικών και Δαπανών παράστασης των μελών Διοίκησης έτους 2018 και 2019 και καθορισμός των εξόδων κίνησης και παράστασης για το έτος 2020.

Θέμα 4ον: Διορισμός Ελεγκτών για την χρήση 01-01-2020 έως 31-12-2020.

Θέμα 5ον: Έγκριση Πενταετούς Προγράμματος δράσης.

Θέμα 6ον: Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Ανάπτυξης του Συνεταιρισμού καθώς και του προϋπολογισμού 01-01-2020 έως 31-12-2020.

Θέμα 7ον: Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύναψη μακροπρόθεσμων δανείων μέχρι του ποσού των 20.000.000 ευρώ για αγορά παγίων περιουσιακών στοιχείων και βραχυπρόθεσμων δανείων για αγορά αγροτικών προϊόντων και μέχρι 5.000.000 ευρώ.

Θέμα 8ον: Διάφορες Ανακοινώσεις.

Κατά την είσοδο στην Γενική Συνέλευση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία λόγω COVID 19, δηλαδή:
1.ΜΑΣΚΑ
2.ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.