Το Νοσοκομείο Σερρών αναζητεί δύο αναισθησιολόγους-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας λόγω διασποράς του κορονοϊού COVID-19, την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό, την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δύο (2) ιατρούς ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, πλήρους απασχόλησης και την πραγματοποίηση έξι ενεργών εφημεριών έκαστος, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, με δυνατότητα παράτασης της συνεργασίας για δύο (2) ακόμη μήνες.

Τυπικά Προσόντα

=Πτυχίο Ιατρικής

=Άδεια Άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος

=Άδεια Άσκησης Ειδικότητας Αναισθησιολογίας

=Θα συνεκτιμηθούν προσόντα, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σε συναφή αντικείμενα και η εργασιακή εμπειρία.

Αμοιβή

Η μηνιαία αμοιβή για παροχή υπηρεσιών τακτικού ωραρίου των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 της Π.Ν.Π. (Φ.Ε.Κ. 84/τ.Α΄/13.04.2020) όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4690/2020 (Φ.Ε.Κ.104/τ.Α΄/30.05.2020) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η εν λόγω αμοιβή είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους 3 δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Σε περίπτωση συμμετοχής των ιατρών της παρούσας σε διαδικασία επιλογής πλήρωσης θέσεων ιατρών ΕΣΥ, οι διανυόμενοι μήνες παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο μοριοδοτούνται με τα ισχύοντα για τους επικουρικούς ιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές. Οι ιατροί του πρώτου εδαφίου δύνανται, με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου διευθυντή της κλινικής, να συμμετέχουν στις εφημερίες του νοσοκομείου με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β ́.

Καθήκοντα

Πέραν της συμμετοχής των ιατρών στο πρόγραμμα του Νοσοκομείου, οι ιατροί δύνανται, με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Διευθυντή της Κλινικής, να συμμετέχουν στις εφημερίες του Νοσοκομείου με αμοιβή ίση με αυτή του Επιμελητή Β’ ́.

Αιτήσεις-Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (η οποία επέχει και θέση Υπεύθυνης Δήλωσης) αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με απόδειξη, στη Διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Σερρών 3 ο χλμ Σερρών-Δράμας Τ.Κ. 62100-Σέρρες με την ένδειξη: «Για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την συνεργασία με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών».

Ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αποδεικτικό της εταιρίας ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το ανωτέρω χρονικό 4 διάστημα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και ξεκινάει από την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020. Η επιλογή θα γίνει από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Σερρών.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2321094685 (πληροφορίες: Αναστασία Λύρατζη).