Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Δράμας


Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, διάρκειας 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά τη συνημμένη στην παρούσα αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected] (Υπόψη κ. Στυλιανής Καραγιώργη-τηλ.επικοινωνίας 2521350694).

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (2) ημέρες λόγω του κατεπείγοντος και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και συγκεκριμένα από 26-11-2020, ημέρα Πέμπτη έως και την 27-11-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 24:00.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •