ΟΠΕΚΕΠΕ: Μετά το «ράπισμα» με τα εξοντωτικά πρόστιμα ήρθαν αλλαγές στον έλεγχο των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων


Το «φυσάνε και δεν κρυώνει» περισσότεροι από 2.000 Έλληνες αγρότες, που είδαν να τους επιβάλλονται εξοντωτικά πρόστιμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τους στοχευμένους ελέγχους που έγιναν.

Το Infonews24, μέσα από μία σειρά ρεπορτάζ ανέδειξε το θέμα και όλα ξεκίνησαν το Δεκέμβριο, όταν αγρότες είδαν στην «καρτέλα του αγρότη» πως καλούνται να πληρώσουν εξοντωτικά πρόστιμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αγγίζουν ακόμη και τις 70.000€.

Ακολούθησαν δηλώσεις αγροτών από τις Σέρρες, την Πέλλα και τον Έβρο, στους οποίους επιβλήθηκαν μεγάλα πρόστιμα και φυσικά έμειναν απλήρωτοι.

Την Πέμπτη, οι Σερραίοι αγρότες ανακοίνωσαν πως θα πραγματοποιήσουν αρχές Φεβρουαρίου, κατά τόπους συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, κατεβάζοντας τα τρακτέρ στην πόλη των Σερρών.

Αιτία του «κακού» ήταν η 3η τροποποίηση της υπ΄αριθ. 85112/27-7-2015 εγκυκλίου για τις «Διαδικασίες Ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των ΚΑΝ. (ΕΕ) 1306/2013 & 229/2013», στις 29 Οκτωβρίου 2020 και που έφερε την υπογραφή του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δρ. Γρηγόριου Βάρρα.

Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρονταν οι όροι και τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν κατά τη διάρκεια των ειδικών διοικητικών ελέγχων:
«ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο ειδικός διοικητικός έλεγχος για την εξέταση καταγγελιών σχετικών με νόμιμη κατοχή αγροτεμαχίων ή στοχευμένων ελέγχων μετά από ανάλυση κινδύνου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ του εκάστοτε έτους.
1.Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ελέγχεται η βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του ελεγχόμενου έτους ενίσχυσης, του ιδιοκτήτη του αγροτεμαχίου και προσκομίζονται τα προβλεπόμενα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής όπως συμβόλαια, αποδεικτικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο, αριθμός κτηματολογίου κλπ,
2.Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια ελέγχονται τα παραστατικά ενοικίασης που έχουν επισυναφθεί στο φάκελο του γεωργού κατά την υποβολή της ΕΑΕ. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν καλύπτει τις απαιτήσεις το αγροτεμάχιο μηδενίζεται. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης καλύπτει τις απαιτήσεις τότε ζητείται από τον αιτούντα γεωργό να προσκομίσει σαρωμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα μέσω ταχυδρομείου, τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του ελεγχόμενου έτους του εκμισθωτή και β) Τίτλους κτηματολογίου (προσωρινούς ή οριστικούς)εφόσον υπάρχουν ή συμβολαιογραφικές πράξεις αγοράς, ή αποδοχής δωρεάς, ή αποδοχής κληρονομιάς, ή γονικής παροχής και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή δικαστικές αποφάσεις και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή παραχωρητήρια και τα πιστοποιητικά μεταγραφής τους ή διοικητικές πράξεις (Απόφαση Νομάρχη / Περιφερειάρχη, Υπουργική Απόφαση) και τα πιστοποιητικά μεταγραφής / ΦΕΚ δημοσίευσης και γ) σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο, το καταστατικό του εν λόγω Νομικού Προσώπου, καθώς και νομιμοποιητικά έγγραφα του εκπροσώπου του, που εξουσιοδοτείται να υπογράφει τα μισθωτήρια. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζονται τα αντίστοιχα κατά περίπτωση παραστατικά θα μηδενίζεται το αγροτεμάχιο. Σε περίπτωση που η έκταση του αγροτεμαχίου που αναφέρεται στο Ε9 ή/και στα παραστατικά του σημείου β), μετά από την εφαρμογή του ποσοστού συνιδιοκτησίας του εκμισθωτή, υπολείπεται της δηλωθείσας στην ΕΑΕ, ως προσδιορισθείσα έκταση στο πλαίσιο του ειδικού διοικητικού ελέγχου, θα καταχωρείται η μικρότερη έκταση που απορρέει από το Ε9 ή το δικαιολογητικό του σημείου β). Σε περίπτωση που υφίστανται διαφορές στη δηλωθείσα τοποθεσία του αγροτεμαχίου στην ΕΑΕ με τη θέση –τοπωνύμιο που αναφέρεται στο Ε9 ή/και στο δικαιολογητικό του σημείου β) και εφ’ όσον το εν λόγω δικαιολογητικό δε συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο με το ΕΓΣΑ 87, οι ελεγκτές θα προσδιορίζουν ως επιλέξιμο το εν λόγω αγροτεμάχιο, εφ’ όσον ταυτοποιείται σε επίπεδο δημοτικής κοινότητας. Διαφορές μεταξύ των δηλωθέντων στην ΕΑΕ και της χρήσης της έκτασης που αναφέρεται στο Ε9 (γήπεδο –αρωτραία –δενδρώδης –δασική έκταση –βοσκότοπος) ή/και στο δικαιολογητικό του σημείου β), δε συνεπάγονται κατ’ αρχήν απόρριψη του αγροτεμαχίου, αλλά θα αντιμετωπίζονται κατά την κρίση των ελεγκτών, μετά από διερεύνηση που θα έχει ως κύριο κριτήριο την επιλεξιμότητα του αγροτεμαχίου για τη Βασική Ενίσχυση, σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η συνολική έκταση ενός αγροτεμαχίου που εκμισθώνεται σε περισσότερους του ενός υποβάλλοντες ΕΑΕ, όπως προκύπτει από το Ε9 ή το δικαιολογητικό του σημείου β), υπερβαίνει το άθροισμα της έκτασης των τμημάτων του εν λόγω αγροτεμαχίου που δηλώνονται από τους μισθωτές στην ΕΑΕ, η προσδιορισθείσα έκταση θα προκύπτει με αναλογική περικοπή της έκτασης που δηλώνεται από τους μισθωτές, ώστε το νέο άθροισμα να ισούται με τη μικρότερη τιμή μεταξύ των αναφερομένων στο Ε9 και το δικαιολογητικό του σημείου β).».

Χθες, 22 Ιανουαρίου 2021 υπεγράφη η 5η τροποποίηση της υπ΄αριθ. 85112/27-7-2015 εγκυκλίου για τις «Διαδικασίες Ελέγχων του καθεστώτος της βασικής ενίσχυσης και λοιπών καθεστώτων & μέτρων στήριξης στα πλαίσια των ΚΑΝ. (ΕΕ) 1306/2013 & 229/2013», από το νυν Πρόεδρο Θεοφάνη Παπά, που φαίνεται να διορθώνει την κατάσταση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη χθεσινή εγκύκλιο, ισχύουν τα εξής:
«Β. ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Στις περιπτώσεις στοχευμένων ελέγχων εξετάζονται αρχικά τα παραστατικά που έχουν επισυναφθεί στο φάκελο του γεωργού κατά την υποβολή της ΕΑΕ. Δεδομένου, ότι επισυνάπτονται υποχρεωτικά μόνο τα μισθωτήρια, ενώ για τα ιδιόκτητα πραγματοποιείται έλεγχος ορθότητας του ΑΤΑΚ, ο έλεγχος διενεργείται ως εξής:
Β1. Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ακολουθείται όμοια διαδικασία με των ειδικών ελέγχων καταγγελιών σημείο Α1 του Κεφ 5.2 της παρούσας.
Β2. Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια, για την επιβεβαίωση των δηλωθέντων στοιχείων στην ΕΑΕ ελέγχεται η ταυτοποίησή τους με τα παραστατικά χρήσης μη ιδιόκτητων (ενοικιαζόμενων) αγροτεμαχίων που έχουν επισυναφθεί με ευθύνη του γεωργού στον ηλεκτρονικό φάκελο που συνοδεύει την κατ΄ έτος υποβληθείσα ΕΑΕ.
1. Αν στον ηλεκτρονικό φάκελο επισυνάπτονται κενά αρχεία, αντί των προβλεπόμενων παραστατικών, στα εν λόγω αγροτεμάχια η ευρεθείσα έκταση μηδενίζεται και δεν γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν στο στάδιο υποβολής ενστάσεων.
2. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης δεν είναι νομότυπο σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο/στα εν λόγω αγροτεμάχιο/α που αφορά η ευρεθείσα έκταση
3. μηδενίζεται. Στο στάδιο υποβολής ενστάσεων, γίνονται αποδεκτά μισθωτήρια που θα υποβληθούν και αφορούν στους ίδιους συμβαλλόμενους, στα ίδια στοιχεία αγροτεμαχίων και στην ίδια χρονική περίοδο μίσθωσης.
4. Στην περίπτωση που το παραστατικό ενοικίασης είναι νομότυπο προσδιορίζεται η ευρεθείσα έκταση λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του μισθωτηρίου.
Αν από τα στοιχεία του ελέγχου η επιτροπή ελέγχου έχει τεκμηριωμένα επιφυλάξεις ή ενδείξεις παρατυπιών δύναται να ζητήσει από τον ελεγχόμενο γεωργό επιπλέον παραστατικά που τεκμηριώνουν την ορθή δήλωσή του. Η διαδικασία που ακολουθείται τότε για τη διενέργεια του ελέγχου είναι αυτή που περιγράφεται στο σημείο Α2 της ενότητας 5.2.».

Μπορεί, μεν, η νέα εγκύκλιος να δείχνει πως βάζει τα πράγματα σε μία… τάξη, ωστόσο εκκρεμούν δύο «βασανιστικά» ερωτήματα.

Πρώτον, τι θα γίνει με τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν μέχρι σήμερα;

Δεύτερον, οι αγρότες που ειδοποιήθηκαν προ ημερών ότι βρίσκονται στον έλεγχο και τους ζητήθηκε να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τελικά ποια θα προσκομίσουν; Αυτά της 3ης τροποποίησης ή της νέας, 5ης τροποποίησης;

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •