Δήμος Ν. Ζίχνης: Κατά πλειοψηφία η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προμήθειας για μίσθωση μηχανημάτων μετά τη θεομηνία της 4ης Ιανουαρίου


Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ζίχνης, που συνεδρίασε στις 12 Μαρτίου, η προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προμήθειας για μίσθωση μηχανημάτων με τίτλο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 4 Ιανουαρίου 2021, έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 €.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Παντελής Μπόζης, εισηγούμενος το θέμα έκανε αναφορά στο χρονικό και στις ζημίες που υπέστη ο Δήμος.

Τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 4 Ιανουαρίου 2021 στα όρια του Δήμου Νέας Ζίχνης, και συγκεκριμένα στη νότια και νοτιοδυτική πλευρά αυτού, στα σύνορα με τον Δήμο Εμμανουήλ Παππά εκδηλώθηκαν έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχοπτώσεις μεγάλης διάρκειας, και είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν μεγάλα προβλήματα εντός των οικισμών και μεγάλες καταστροφές στο μεγαλύτερο μέρος των αγροκτημάτων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νέας Ζίχνης. Μεγάλες ποσότητες ομβρίων υδάτων μεταφέρθηκαν από τους γύρω ορεινούς όγκους δια μέσω των λεκανών απορροής (αποστραγγιστικά κανάλια, τάφροι, ρέματα) και της φυσικής διαμόρφωσης του εδάφους και κατέληξαν στα χαμηλότερα σημεία των αγροκτημάτων τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Νέας Ζίχνης με συνέπεια να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Στις πληγείσες περιοχές υπάγονται και αγροκτήματα τοπικών κοινοτήτων όπου οι οικισμοί αυτών βρίσκονται σε άλλο σημείο του Δήμου.

Αναλυτικότερα οι ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες που επλήγησαν είναι:
Α.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
Κοινότητα Αναστασιάς
Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου
Κοινότητα Γαζώρου
Κοινότητα Θολού
Κοινότητα Νέας Ζίχνης
Κοινότητα Νέας Πέτρας
Κοινότητα Δραβήσκου
Κοινότητα Μαυρολόφου
Κοινότητα Μυρκίνου
Β.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ
Κοινότητα Σ.Σ. Αγγίστας

Οι καταστροφές που προκλήθηκαν στις υποδομές του Δήμου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπερχείλιση ρεμάτων στις τοπικές Κοινότητες και μεταφορά φερτών υλικών, (χώματα, πέτρες, ξύλα, σπασμένα δέντρα και κλαδιά) με αποτέλεσμα να μην είναι ελεγχόμενη η απορροή των υδάτων και να πλημμυρίσουν αγροτικές καλλιεργήσιμες εκτάσεις δημοτών, σε μεγάλα τμήματα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής υπογράμμισε ότι η δημοπράτηση του έργου θα οδηγούσε σίγουρα σε μία καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριών (3) μηνών μόνο για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο Εργοληπτική Επιχείρηση που θα προέκυπτε από αυτή (δημοσιεύσεις, προθεσμίες κατάθεσης προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού, συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών, εκδίκαση τυχόν υποβληθέντων προδικαστικών προσφυγών, χρονικά περιθώρια ενστάσεων, κλήση προσωρινού μειοδότη για κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης, έλεγχος δικαιολογητικών, ανάδειξη προσωρινού μειοδότη σε ανάδοχο, πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης κλπ).

Με τον προτεινόμενο τρόπο ανάθεσης το χρονικό αυτό διάστημα περιορίζεται σε μερικές ημέρες και επομένως είναι δυνατή η ταχύτερη έναρξη των εργασιών εκτέλεσης των έργων.

Η Οικονομική Επιτροπή, με πέντε θετικές ψήφους και δύο αρνητικές ψήφους αποφάσισε τα εξής:
1) Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση της προμήθειας για μίσθωση μηχανημάτων με τίτλο «Επείγουσες αντιπλημμυρικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία στις 4 Ιανουαρίου 2021 στον Δήμο Νέας Ζίχνης» συνολικού προϋπολογισμού 120.000,00 €.
2) Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 3/2021 μελέτης, η οποία εκπονήθηκε από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.
3) Εγκρίνει τον καθορισμό ως κριτηρίου ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και σύστημα υποβολής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 95παρ. 5α του Ν. 4412/2016 και σε έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία.
4) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Νέας Ζίχνης για την αποστολή της πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφορών για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας
5) Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης (συγκέντρωση και αξιολόγηση των προσφορών) θα γίνει από την επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 131/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Μειοψήφισαν ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Πασχάλης Μήτρεντσες και το μέλος Δημήτρης Τσιτσιλίδης, οι οποίοι ψήφισαν «όχι» στην απόφαση αυτή.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •