«Συναγερμός» στις υπηρεσίες: Ανιχνεύθηκε γρίπη των πτηνών σε αργυροπελεκάνους που βρέθηκαν νεκροί στη λίμνη Κερκίνη


«Συναγερμός» σήμανε στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, καθώς η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοίνωσε πως στις 24 Μαρτίου 2021 ανιχνεύτηκε ιός της γρίπης των πτηνών τύπου Α (H5) σε τρεις αργυροπελεκάνους (Pelecan crispus) που εντοπίστηκαν νεκροί στη λίµνη της Κερκίνης.

Κατά την εργαστηριακή διερεύνηση αποκλείστηκε σε πρώτη φάση η παρουσία του υπότυπου Η5Ν1, που σύµφωνα µε την απόφαση 2006/563/ΕΚ θα σήµαινε την ανάγκη λήψης µέτρων στα πουλερικά (ζωνοποίηση, περιορισµοί στις µετακινήσεις κλπ).

Να τονίσουμε, πως το θέμα είχε αποκαλύψει το Infonews24 στις 7 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το έγγραφο της Διεύθυνσης, το εύρηµα αυτό καταδεικνύει την κυκλοφορία ιών της γρίπης των πτηνών στην άγρια ορνιθοπανίδα της χώρας µας και τον αυξηµένο κίνδυνο µόλυνσης εκτρεφόµενων πουλερικών την τρέχουσα χρονική περίοδο.

Το έγγραφο της Διεύθυνσης συνεχίζει με τα εξής:
«Υπό αυτές τις συνθήκες, οι κτηνιατρικές αρχές καλούνται να είναι σε αυξηµένη εγρήγορση και να προβούν άµεσα στις αναγκαίες ενέργειες, όπως αυτές αποτυπώνονται στο υπ’ αριθ. 276/42870/10-02-2021 έγγραφο της υπηρεσίας µας.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην πιστή εφαρµογή των µέτρων βιοασφάλειας και την υποχρεωτική συµµόρφωση µε τις διατάξεις της υπ’ αρ. 258971/26-8-2008 (Β΄ 1785) Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Θέσπιση µέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επισηµαίνεται πως στην παραπάνω υπουργική απόφαση προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η απαγόρευση διατήρησης των πουλερικών (οικόσιτων, ελευθέρας βοσκής, βιολογικής εκτροφής κλπ.):
α) σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ.) εκτροφών σε περιοχές της χώρας που βρίσκονται σε απόσταση µικρότερη των 2 χιλιοµέτρων από υγροβιότοπους, ποταµούς, λίµνες και κάθε είδους υδατοσυλλογές
β) σε µη περιφραγµένους χώρους σε όλη την επικράτεια της χώρας
Ωστόσο, σύµφωνα τις ισχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1.1 και 3 του άρθρου 1 της ανωτέρω ΥΑ, εφόσον οι υπηρεσίες των Περιφερειών που ασκούν κτηνιατρικές αρµοδιότητες κρίνουν ότι απαιτείται λήψη αυστηρότερων µέτρων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, δύνανται να αυξήσουν την παραπάνω ελάχιστη απόσταση, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, καλύπτοντας µέχρι και τη συνολική έκταση των Περιφερειακών Ενοτήτων ή των οικείων Περιφερειών.
Σε κάθε περίπτωση, ακόµα και όταν δεν είναι υποχρεωτικός ο εγκλεισµός των πουλερικών, συνιστάται η διατήρησή τους σε κλειστούς χώρους, τουλάχιστον µέχρι τα τέλη Απριλίου. Η εν λόγω σύσταση αφορά και τα άλλα πτηνά σε αιχµαλωσία που διατηρούνται σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και παρεµφερείς εγκαταστάσεις.
∆εδοµένης της κρισιµότητας της κατάστασης, κρίνεται επιτακτική η ενηµέρωση πολιτών, πτηνοτρόφων και φορέων µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ώστε να αντιληφθούν τον κίνδυνο και να προχωρήσουν, αφενός στην εφαρµογή όλων των υποχρεωτικών µέτρων και, αφετέρου, στην υιοθέτηση των όποιων συστάσεων εκ µέρους των αρµόδιων κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Σηµειώνεται πως το αµέσως προσεχές διάστηµα θα προσδιοριστεί επακριβώς ο υπότυπος και η παθογονικότητα του ιού».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •