Προσλήψεις υδρονομέων από το Δήμο Εμμανουήλ Παππά- Ξεκινούν τη Δευτέρα οι αιτήσεις


Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 29/03/2021 έως την 07/04/2021 στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
Α. Υδρονομείς πέντε(5) άτομα:
– δύο (2) θέσεις για την Κοινότητα Νεοχωρίου
– μία (1) θέση για την Κοινότητα Νέου Σουλίου
– μία (1) θέση για την Κοινότητα Δαφνουδίου
– μία (1) θέση για τις Κοινότητες Αγ. Πνεύματος -Χρυσού

Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 23/2021 απόφαση του, όρισε την αρδευτική περίοδο από 01/05/2021 έως 30/09/2021.

Απαιτούμενα προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
γ) Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
δ) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.
Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών τις εργάσιμες μέρες και ώρες Διεύθυνση Χρυσό Σερρών Τηλέφωνο 2321352627, 2321352625 FAX 2321352628, 2321352602 Αρμόδιοι υπάλληλοι Νάσκου Παναγιώτα, Καραγκιόζη Αναστασία.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •