Δήμος Σιντικής: Απαλλαγή δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα λόγω Covid-19


Σε συνέχεια των αποφάσεων 57/2021 και 58/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικής γίνεται γνωστό ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Σιντικής και έχουν διακόψει ή περιορίσει τη δραστηριότητά τους υποχρεωτικά, λόγω της πανδημίας του Covid-19, μπορούν να αιτηθούν την απαλλαγή τους από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ή / και τη αναλογική μείωση του τέλους κοινοχρήστων χώρων, για όλο το διάστημα της διακοπής λειτουργίας τους και έως την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Α) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας https://dt.govapp.gr, την αίτηση τους για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ή και το τέλος κοινόχρηστων χώρων. Για κάθε κατηγορία υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση του ενδιαφερόμενου και πρέπει να επισυναφθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής είναι απλή και εξελίσσεται με τέσσερα βήματα: Στη διεύθυνση https://dt.govapp.gr, γίνεται σύνδεση στο σύστημα μέσω των στοιχείων taxisnet της επιχείρησης. Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή «δημιουργία αίτησης» για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά για απαλλαγή από δημοτικά τέλη ή / και αίτηση μείωσης τελών κοινόχρηστων χώρων. Αφού γίνει επιλογή του δήμου στον οποίο δραστηριοποιείται ) η επιχείρηση, (ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ), ακολουθεί η συμπλήρωση στοιχείων, σύμφωνα με τη διεύθυνση της επιχείρησης, τον αριθμό παροχής, τα στοιχεία διεύθυνσης / επικοινωνίας.

Γίνεται η υποβολή της αίτησης και ο επιχειρηματίας αναμένει να ειδοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σιντικής για την εξέλιξη του αιτήματός του.

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

α) Να αποστείλουν την αίτηση τους για την απαλλαγή των δημοτικών τελών στα e-mail [email protected] ή [email protected], συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
→ Αποδεικτικό για το χρόνο διακοπής της λειτουργίας τους (αντίγραφο της δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο προκύπτουν οι Κ.Α.Δ της επιχείρησης και τεκμαίρεται η πλήρης διακοπή της λειτουργίας τους.
→ Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος για την περίοδο/περιόδους διακοπής της λειτουργίας τους.

β) Να αποστείλουν την αίτησή τους για την απαλλαγή του τέλους κοινόχρηστων χώρων στο e-mail [email protected], συνοδευόμενη από:
→ Αποδεικτικό για το χρόνο διακοπής ή του περιορισμού της λειτουργίας τους (αντίγραφο της δήλωσης αναστολής που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα ΕΡΓΑΝΗ, από το οποίο προκύπτουν οι Κ.Α.Δ της επιχείρησης.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •