Έναρξη της Απογραφής Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει την έναρξη της Απογραφής Γεωργίας-
Κτηνοτροφίας 2021 τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021, σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας.

Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 αφορά τις γεωργικές και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις της Χώρας και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουνίου 2021.
Σκοπός της Απογραφής είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών
και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και την
απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2018/1091
και το Νόμο 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α ́/05-02-2021). Τα στοιχεία αυτά είναι χρήσιμα για τη λήψη
αποφάσεων και τη διαμόρφωση της Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ειδικά τα στοιχεία αυτά καλύπτουν σημαντικές ανάγκες σε
στατιστική πληροφόρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας υλοποιείται κάθε δέκα χρόνια, με ενιαία πρότυπα και
μεθόδους, σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τρόπος διενέργειας

Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας της νόσου του Κορωνοϊού (COVID-19). Στο πλαίσιο
αυτό, η συλλογή των δεδομένων θα γίνει με ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο μέσω ειδικής
διαδικτυακής εφαρμογής στην Ψηφιακή Πύλη www.gov.gr. Το ερωτηματολόγιο κάθε γεωργικής
και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης συμπληρώνεται είτε μέσω αυτοαπογραφής από τον κάτοχο ή
διαχειριστή της, είτε από απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ, μέσω συνεντεύξεων με τον κάτοχο, σε
συναντήσεις που θα πραγματοποιούνται σε κατάλληλους χώρους ανά Δήμο ή μέσω τηλεφώνου ή
κατ’ εξαίρεση στην οικία του απογραφόμενου, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση, όλα τα απαραίτητα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ που θα επικοινωνούν ή επισκέπτονται τους εκπροσώπους των
απογραφόμενων εκμεταλλεύσεων θα φέρουν ειδική ταυτότητα της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε περίπτωση τηλεφωνικής επικοινωνίας, οι απογραφόμενοι, μπορούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία του απογραφέα μέσω του Τηλεφωνικού Κέντρου της Απογραφής (τηλ. 210-3001515).
Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της Απογραφής είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο
για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα
και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά, μέτρα προστασίας των πληροφοριών αυτών, προκειμένου να
διασφαλίζει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων στοιχείων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Τηλεφωνικό Κέντρο: 210-3001515 ή να απευθύνονται στο
e-mail: [email protected]

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ
Οι Γενικές Απογραφές αποτελούν ευρείας κλίμακας στατιστικές εργασίες της ΕΛΣΤΑΤ με σκοπό τη
συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών με μεγάλη ανάλυση στο σύνολο της Χώρας και σε τοπικό
επίπεδο.
Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας διενεργήθηκε για πρώτη φορά το έτος 1860. Ακολούθησε η
Απογραφή του 1911 και του 1939. Μεταπολεμικά διενεργήθηκαν επτά (7), συνολικά, Απογραφές
κατά τα έτη 1950, 1961, 1971, 1981, 1991, 1999 και 2009.
Τα αποτελέσματα των Γενικών Απογραφών αποτελούν οδηγό για την αποτελεσματική άσκηση
οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής και καλύπτουν μια σειρά από διεθνείς
υποχρεώσεις της Χώρας (Ενωσιακή νομοθεσία, διαβίβαση στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισμούς).
Το νομικό πλαίσιο των Γενικών Απογραφών είναι ο Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021).

2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (Γ-Κ) διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα Κράτη-Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
και τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), όπως
αυτές αναφέρονται στο αναλυτικό εγχειρίδιο «Παγκόσμιο Πρόγραμμα για την Απογραφή
Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 2020» (WCA – Word Programme for the Census of Agriculture 2020).
Σκοπός της Απογραφής Γ-Κ είναι η συλλογή αντικειμενικών ποσοτικών πληροφοριών που
αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό
των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.
Ειδικότερα, επιχειρείται η συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με:
α) τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο,
β) τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σχετικά με τη νομική
μορφή τους, το καθεστώς κατοχής, τη διαχείριση και τη διάρθρωσή τους (είδη καλλιεργειών και
εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών, τις πρακτικές καλλιέργειας και τις πρακτικές στέγασης των ζώων
καθώς και διάφορα περιβαλλοντικά στοιχεία (π.χ. χρήση λιπασμάτων, διαχείριση της κοπριάς),
γ) τις λοιπές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης, όπως άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της
γεωργικής ή κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, συμμετοχή της σε μέτρα στήριξης αγροτικής
ανάπτυξης κ.λπ.,
δ) την απασχόληση σε αυτές,
ε) το γεωχωρικό εντοπισμό της εκμετάλλευσης.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την Απογραφή Γεωργίας-Κτηνοτροφίας εξυπηρετούν
εθνικές και Ενωσιακές ανάγκες και άλλες υποχρεώσεις της Χώρας σε Διεθνείς Οργανισμούς

2 (όπως Ηνωμένα Έθνη, ΟΟΣΑ, FAO). Συγκεκριμένα η Απογραφή: α) συγκεντρώνει στοιχεία
απαραίτητα για τη χάραξη της αγροτικής, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα
και για τον καθορισμό της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
παρακολούθηση της εφαρμογής των νέων μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη, β) συμβάλλει
σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας,
γ) αποτελεί βασικό μέσο εφαρμογής κρατικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης και περιφερειακού σχεδιασμού, καθώς και ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών
προγραμμάτων που αφορούν τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και σε όλους τους τομείς που έχουν
άμεση σχέση μ’ αυτόν, δ) συμβάλλει στη διάχυση της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο, αφού τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν ενδιαφέρουν άμεσα
ή έμμεσα κάθε πολίτη, ε) συντελεί στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού, στ) αποτελεί τη βασική
πηγή πληροφόρησης για την κατάρτιση και ενημέρωση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου,
που είναι το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών στατιστικών ερευνών στον τομέα της
γεωργίας-κτηνοτροφίας και ζ) αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση περιβαλλοντικών και
περιφερειακών δεικτών για την ανάπτυξη της αγρο-περιβαλλοντικής πολιτικής.

Μεθοδολογία διενέργειας της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας
Η Απογραφή Γ-Κ θα διενεργηθεί από τις 22 Μαρτίου μέχρι τις 22 Ιουνίου 2021.
Η αρχική προσέγγιση προέβλεπε τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου με προσωπική
συνέντευξη το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Δεδομένων όμως, των συνθηκών που
διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας της νόσου του κορωνοϊού (Covid-19), η μεθοδολογία
τροποποιήθηκε και απαιτήθηκε ανασχεδιασμός της απογραφικής διαδικασίας, στοχεύοντας στην
υγειονομική προστασία του πληθυσμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η νέα προσέγγιση βασίζεται στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, μέσω ειδικά
σχεδιασμένης ηλεκτρονικής (web) εφαρμογής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή
η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα γίνεται μέσω
συνεντεύξεων με ραντεβού σε δημοτικά / κοινοτικά καταστήματα, ή μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας και κατ’ εξαίρεση με συνέντευξη με φυσική παρουσία στην εκμετάλλευση,
λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε όλες τις περιπτώσεις, για τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο μέσω web εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί από την ΕΛΣΤΑΤ.

3. ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Τα στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση
δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις
πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή
νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να
τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της
βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα
δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία. Στη βάση
δεδομένων έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, περιλαμβανομένων των
διαχειριστών αυτών, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •