Το Infonews24 αποκαλύπτει έγγραφο «φωτιά» προς το ΥΠΑΑΤ για τον κίνδυνο απένταξης έργων από το ΠΑΑ


Ένα έγγραφο «φωτιά» αποκαλύπτει σήμερα το Infonews24, σχετικά με την πορεία έργων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014- 2020.

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, που είναι στην ουσία τα «αυτιά και τα μάτια» του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, απέστειλε στις 30 Μαρτίου 2021 ένα άκρως αποκαλυπτικό έγγραφο προς τον Υφυπουργό Γιάννη Οικονόμου και υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, «κρούοντας τον κώδωνα» και τονίζοντας πως προκύπτει η αναγκαιότητα εξέτασης της δυνατότητας παράτασης του χρονικού ορίου για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης των ενταγμένων πράξεων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη υλοποίησης σημαντικών έργων και η απώλεια πολύτιμων κοινοτικών πόρων για τη χώρα μας.

Το, πλέον, ανησυχητικό γεγονός που αναφέρεται στο έγγραφο είναι πως για τις περισσότερες από τις 25 ενταγμένες πράξεις η απαιτούμενη ανάληψη νομικής δέσμευσης δεν θα καταστεί δυνατή ούτε στο πλαίσιο 6μηνης παράτασης, πράγμα που σημαίνει ότι για την πλειοψηφία των έργων δεν μπορεί να υπάρξει εκταμίευση χρημάτων από τα Ευρωπαϊκά ταμεία και ουσιαστικά έχει απενταχθεί.

Να θυμίσουμε πως το θέμα είχε αποκαλύψει στις 16 Ιανουαρίου 2020 το Infonews24, μετά από την ανησυχία που εξέφρασαν εμπλεκόμενοι παράγοντες για την πορεία των έργων. Ένα χρόνο και τρεις μήνες μετά, δεν φάνηκε να έγιναν τα απαιτούμενα βήματα από τον τέως Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα, που φαίνεται πως ήταν ο αρμόδιος Υφυπουργός και αντί όποιας άλλης «ποινής» για τα λάθη και τις κωλυσιεργίες, ο κ. Σκρέκας επιβραβεύθηκε από τον Πρωθυπουργό με… προαγωγή, καθώς από Υφυπουργός ΑΑΤ προήχθη σε Υπουργό Περιβάλλοντος, όπως εξάλλου και το πολιτικό «alter ego» του στο ίδιο Υπουργείο, ο τέως Υπουργός Μάκης Βορίδης, που… προήχθη σε Υπουργό Εσωτερικών.

Τα έργα του ΠΑΑ αγγίζουν συνολικά το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και το ερώτημα είναι, βεβαίως, ποιος θα «πληρώσει» τα λάθη και τις παραλείψεις που σημειώθηκαν και που απευχόμαστε να οδηγήσουν στην οριστική απένταξη των έργων.

Αναλυτικά, το έγγραφο που αποκαλύπτει σήμερα το Infonews24, αναφέρει τα εξής:
«Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας με θέμα: ‘Πορεία υλοποίησης έργων δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020’ και λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:
• το γεγονός ότι οι αποφάσεις ένταξης στη δράση 4.3.1: ‘Υποδομές εγγείων βελτιώσεων’ του ΠΑΑ 2014-2020 των 25 πράξεων αρμοδιότητάς σας εκδόθηκαν στις 02/07/2019,
• τον ειδικό όρο των ανωτέρω αποφάσεων σύμφωνα με τον οποίο: η ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης της πράξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες από την έκδοση των αποφάσεων ένταξης και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από τους 6 μήνες από την προθεσμία αυτή,
• το γεγονός ότι η μη τήρηση των ανωτέρω χρονικών ορίων δύναται να δικαιολογηθεί μόνο στην περίπτωση δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων που αναστέλλουν την υλοποίηση της πράξης ή λόγω ανωτέρας βίας,
• το γεγονός ότι ενώ έχουν ήδη παρέλθει 18 μήνες από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης για καμία από τις ανωτέρω πράξεις δεν έχει πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη ανάληψη νομικής δέσμευσης,
• το ότι από τα στοιχεία του σχετικού εγγράφου σας προκύπτει ότι για τις περισσότερες από τις 25 ενταγμένες πράξεις η απαιτούμενη ανάληψη νομικής δέσμευσης δεν θα καταστεί δυνατή ούτε στο πλαίσιο 6μηνης παράτασης,
προκύπτει η αναγκαιότητα εξέτασης της δυνατότητας παράτασης του χρονικού ορίου για την ανάληψη της κύριας νομικής δέσμευσης των ενταγμένων πράξεων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη υλοποίησης σημαντικών έργων και η απώλεια πολύτιμων κοινοτικών πόρων για τη χώρα μας.
Για το λόγο αυτό, για κάθε ενταγμένη πράξη, θα πρέπει να μας υποβάλλετε αναλυτικό και τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης της προθεσμίας ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης το οποίο θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει:
• περιγραφή των τυχόν δικαστικών ή διοικητικών αποφάσεων ή των λόγων ανωτέρας βίας που επηρέασαν/επηρεάζουν την έγκαιρη υλοποίηση της πράξης, των λόγων για τους οποίους τα ανωτέρω δημιουργούν καθυστερήσεις και εμπλοκές, καθώς και τη φάση στην οποία βρίσκονται και τον αναμενόμενο χρόνο ολοκλήρωσής τους,
• τον προβλεπόμενο χρόνο έναρξης της διαδικασίας δημοπράτησης, καθώς και τον προβλεπόμενο χρόνο ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω θα πρέπει επιπλέον να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία του συνημμένου πίνακα και κυρίως οι παρατηρήσεις/ερωτήματα που αναφέρονται για κάθε ενταγμένη πράξη σε αυτόν.
Τα σχετικά αιτήματα παράτασης θα πρέπει να αποσταλούν στην Υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι τις 10/05/2021.
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων & Αγροτικών Υποδομών του ΥΠΑΑΤ στην οποία κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται να συνδράμει το έργο σας με την παροχή κάθε απαιτούμενης πληροφόρησης, στοιχείου και εγγράφου. Για τη διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας είναι δυνατή η διεξαγωγή σύσκεψης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Μετά την εξέταση των σχετικών αιτημάτων σας η Υπηρεσία μας θα προβεί σε τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης όσον αφορά το χρονικό όριο ανάληψης της κύριας νομικής δέσμευσης. Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι μη τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αιτήματος παράτασης εγκυμονεί τον κίνδυνο απένταξης της πράξης από το ΠΑΑ 2014-2020».

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •