Σέρρες: Υποβολή αιτήσεων για το μέτρο πρώιμης συγκομιδής για την περίοδο 2020- 2021


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Σερρών, ενημερώνει ότι η καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο Πρώιμης Συγκομιδής σε οινοποιήσιμες ποικιλίες για το οικονομικό έτος 2020-2021, είναι στις 29/04/2021. Η κατάθεση των αιτήσεων στην ΔΑΟΚ Σερρών, γραφείο 10.

Α. Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα:
1) ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.
2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΣΔΕ) 2020.
3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ (Η ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΑΦΜ)
4) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.
5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

Β. Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:
1) Εντάσσονται μόνο οι οινοποιήσιμες ποικιλίες του Πίνακα 1 του επισυναπτόμενου εγγράφου του ΥΠΑΑΤ.
2) Να έχουν υποβληθεί δηλώσεις συγκομιδής η παραγωγής, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, για τουλάχιστον 2 αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται του μέτρου.
3) Να έχει υποβληθεί Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για τα αμπελοτεμάχια που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
4) Η έκταση του κάθε αιτούμενου αμπελοτεμαχίου να είναι τουλάχιστον 1 στρέμμα.
5) Τα αμπελοτεμάχια να έχουν φυτευτεί πριν από το έτος 2018.
6) Ο μέσος όρος παραγωγής, σύμφωνα με τις δηλώσεις συγκομιδής των δύο (2) τελευταίων ετών, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 200 κιλών ανά στρέμμα για την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ για την νησιωτική Ελλάδα θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των 50 κιλών ανά στρέμμα, εκτός των περιπτώσεων ζημιών καλυπτόμενων από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
7) Αμπελοτεμάχιο που συμμετείχε στο μέτρο της «πρώιμης συγκομιδής» της περιόδου 2019-2020 δύναται να συμμετάσχει στο ίδιο μέτρο και για την περίοδο 2020-2021.

Επιλέξιμες δράσεις για την συμμετοχή στο μέτρο θεωρούνται μόνο η χειρωνακτική ή η μηχανική απομάκρυνση των σταφυλιών που δεν έχουν ωριμάσει, σε ολόκληρα τα αιτούμενα αμπελοτεμάχια και η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 5 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στην Υπηρεσία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στον γεωπόνο Κοσμά Τζουβάρα (τηλέφωνο 23213 – 55219).

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •