Ηράκλεια: Πρόγραμμα διαχείρισης πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Σε πρόγραμμα διαχείρισης κενών πλαστικών φιαλών φυτοπροστατευτικών προϊόντων συμμετέχει ο Δήμος Ηράκλειας με απόφαση του Δημάρχου Γιώργου Κουτσάκη. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Χαβαλές ενέκρινε την υπ’ αριθμ. : 21/2021 μελέτη του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης για την παροχή υπηρεσιών: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» με προϋπολογισμό 9.997,69 ευρώ.

Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή

Με την παρούσα παροχή υπηρεσίας, προβλέπεται στο πλαίσιο της ορθής περιβαλλοντικά
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 και 13 του Ν. 4042/2012, η
συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (αγροχημικά σκευάσματα ή φυτοφάρμακα) (ΦΠΠ) με κωδικός EKA 15.01.10*,
που απορρίπτονται στις αγροτικές περιοχές του Δήμου Ηράκλειας, κυρίως στα σημεία
υδροληψίας, με σκοπό την παράδοση τους σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για εργασίες
ανάκτησης (R) ή διάθεσης (D).

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι οι παρακάτω:

1.Φόρτωση των κενών συσκευασιών με τα χέρια από προσωπικό της εταιρείας
τηρουμένων των κανόνων ασφάλειας και υγείας εργαζομένων σε ειδικούς μεγασάκους
κατάλληλους για κενές συσκευασίες φυτοφαρμάκων τοποθετημένους σε παλέτες και στη
συνέχεια φόρτωσή τους με φορτωτή του αναδόχου σε κλειστό φορτηγό. Οι συσκευασίες
φυτοφαρμάκων, θα παραλαμβάνονται χύδην από οποιαδήποτε σημεία έχει γίνει απόθεση
και θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

2. Σήμανση των συσκευασιών όπως προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία.
3. Ζύγιση των αποβλήτων σε πλάστιγγα πλησίον, όπου παρέχεται η δυνατότητα.
4. Μεταφορά των αποβλήτων στην αδειοδοτημένη εγκατάσταση αποθήκευσης
επικινδύνων αποβλήτων της ανάδοχης εταιρείας.

5. Ζύγιση των αποβλήτων στη γεφυροπλάστιγγα της ανάδοχης εταιρείας. και έκδοση του
αντίστοιχου ζυγολογίου, βάσει του οποίου θα γίνει η τιμολόγηση.

6. Με την παραλαβή των αποβλήτων, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παραλαβής από την
ανάδοχη εταιρεία με το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η εταιρεία
καθίσταται κύρια και υπόχρεη φορέας διαχείρισης για την περαιτέρω επεξεργασία και
διάθεσή τους.

Θα ενημερώνεται ο εκπρόσωπος της ανάδοχης εταιρείας τουλάχιστον 10 μέρες πριν την
επιθυμητή ημερομηνία παραλαβής των κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Οι παραλαβές θα πραγματοποιούνται τμηματικά και ύστερα από συνεννόηση με το τμήμα
Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στο χώρο παραλαβής θα υπάρχει πυροσβεστικός εξοπλισμός, κατάλληλος για κατάσβεση
κάθε αιτίας ανάφλεξης. Θα εκτελεστούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται, μόνο από την
ειδικευμένη ομάδα εργασίας της ανάδοχης εταιρείας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, η ομάδα εργασίας θα διαθέτει τον απαραίτητο
εξοπλισμό ατομικής προστασίας (μάσκες, φόρμες, υποδήματα και γάντια). Θα τηρηθούν
όλοι οι κανόνες ασφάλειας που προβλέπονται από τις εγκαταστάσεις συλλογής.

 

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •