ΔΕΔΔΗΕ: Προσλήψεις στις Σέρρες- Από αύριο οι αιτήσεις


Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιοχής Σερρών.

Συγκεκριμένα:
▪ 1 θέση με ειδικότητα: ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ1/Α),
▪ 1 θέση με ειδικότητα: ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Τ3/Α),
▪ 2 θέσεις με ειδικότητα: ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού (Υπάλληλοι Γραφείου).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ 2/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε /ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ 2Α, 62124, ΣΕΡΡΕΣ, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, υπόψη κ. Ζαχαρά Σταματία ή κ. Βαζάκα Ωραία (τηλ. Επικοινωνίας 2321098342 και 2321098343), είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο κρίνεται με βάση την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής, ενώ το εμπρόθεσμο με συστημένη αποστολή κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο διαδικτυακό τόπο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. (www.deddie.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Απασχόληση  Θέσεις Εργασίας  Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 18/08/2021 έως και 27/08/2021.

Κοινοποίηση
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •