Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. επαναφέρει το θέμα των κριτηρίων για τις μεταθέσεις


Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) επανέρχεται με τις προτάσεις σχετικά με τα κριτήρια μεταθέσεων, που έθεσε δια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και για τις οποίες ο κ. ΥΠΕΘΑ δεσμεύτηκε ότι «σε κάθε περίπτωση τα ζητήματα που έθεσε η εν λόγω Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.) θα μελετηθούν αρμοδίως σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία και θα υπάρξουν νομοθετικές παρεμβάσεις, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο».

Επειδή επήλθε εύλογος χρόνος, η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. ζητά τη δυνατόν έκδοση της Υπουργικής Απόφασης με τα κριτήρια που έθεσε το Σωματείο.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:
«Ως επί το πολύ, το σύνολο των μνημονευόμενων κατωτέρω προτάσεων αποβλέπουν στη διαφάνεια και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του διοικουμένου στην αποτροπή του αισθήματος άδικης και άνισης αντιμετώπισης και περαιτέρω δημιουργούν ένα βελτιστοποιημένο πλαίσιο ορθής λήψης αποφάσεων από τα στελέχη, έλλογου και έγκαιρου οικογενειακού προγραμματισμού απολήγοντας σε ένα ολιστικό σύστημα μεταθέσεων με ποιοτικά χαρακτηριστικά και ποσοτικά μετρήσιμα και αξιολογούμενα δεδομένα.
Υπό το ανωτέρω πρίσμα τα στελέχη των Ε.Δ. θα λειτουργούν προσηλωμένα στο έργο της υψηλής αποστολής τους και παράλληλα θα θωρακισθεί η ανάγκη τους για δίκαιη αντιμετώπιση.
Επιπρόσθετα οι προτάσεις τις Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. έχουν ως κύριο γνώμονα τη διαφάνεια, εδραζόμενες σε αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία ήδη έχει απευθύνει σύσταση σε όλους τους αρμόδιους φορείς του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΕΘΑ από το έτος 2002 προκειμένου σε κάθε προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού να γίνεται μνεία της δυνατότητας πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν στους λοιπούς συνυποψήφιους, ώστε να ασκήσουν τα δικαιώματα προσβολής των σχετικών αποφάσεων ή πινάκων, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Επίσης η Αρχή επισήμανε την ανάγκη ανακοίνωσης και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και χορήγησης στοιχείων, υπό προϋποθέσεις, τα οποία είναι απόρρητα, στην περίπτωση που το προβλεπόμενο σε διάταξη νόμου απόρρητο δεν είναι απόλυτο αλλά σχετικό.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, δια των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκειμένου το Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.
Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982».

Κοινοποίηση