Εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι από την Αποκεντρωμένη για τη λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλ. ενέργειας στον Γάζωρο

(Φωτογραφία: gtp.gr)

Την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία Μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας, ισχύος 3MWel και μονάδας αναβάθμισης βιοαερίου σε μεθάνιο, της εταιρίας «BIOGAZOROS 2 I.K.E.», που προτείνεται να εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου περιοχή, στο αγρόκτημα της τοπικής κοινότητας Γαζώρου, του Δήμου Νέας Ζίχνης, ανακοίνωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης.

Η έγκριση ανακοινώθηκε με τη διευκρίνηση ότι η παρούσα ΑΕΠΟ αφορά μόνο στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας και όχι στη μονάδα αναβάθμισης βιοαερίου σε μεθάνιο, καθότι δεν υπάρχει ισχύον νομικό πλαίσιο για την αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο και τη διοχέτευσή του στο δίκτυο φυσικού αερίου. Σε περίπτωση που θεσμοθετηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προαναφερθείσα διαδικασία η εταιρία είναι δυνατό να υποβάλει σχετικό αίτημα με την προβλεπόμενη μελέτη, προκειμένου να αξιολογηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία.

Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέματος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και μετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους παρακάτω Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισμούς. Η τήρηση τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη και βαρύνει τον ίδιο.

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ανεξαρτήτως από την ύπαρξη σχετικής ρητής αναφοράς στους συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου ή της δραστηριότητας.

Είδος και μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας – θερμότητας, ισχύος 2.99 MWel. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας και της θερμότητας θα επιτυγχάνεται με την καύση του βιοαερίου, ενώ εναλλακτικά και όταν υπάρξει σχετική νομοθεσία, στη μονάδα υπάρχει η δυνατότητα αντί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας να υλοποιείται αναβάθμιση του βιοαερίου σε βιομεθάνιο με σκοπό την πώληση του στο δίκτυο φυσικού αερίου.

Η μονάδα θα χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες ενσιρώματα καλαμποκιού και τριτικάλε, ενώ στους χωνευτές θα εισάγεται και υγρό διαχωρισμού (το οποίο θα προκύπτει από τη διαδικασία διαχωρισμού του χωνεμένου υπολείμματος) για την αραίωση των ενσιρωμάτων.

Η μονάδα πρόκειται να εγκατασταθεί στα υπ’ αριθ. 975, 977, 978, 980 και 983 αγροτεμάχια του αγροκτήματος της ΤΚ Γαζώρου, του Δήμου Νέας Ζίχνης, της ΠΕ Σερρών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού εμβαδού 25.530,00τ.μ.

Το γήπεδο βρίσκεται ΝΔ του οικισμού Γαζώρου σε απόσταση 1.230 m. Ο επόμενος πιο κοντινός οικισμός είναι της ΤΚ Θολού που απέχει 1820 m από τη θέση εγκατάστασης της μονάδας.

Τα αγροτεμάχια εγκατάστασης του έργου του θέματος βρίσκονται σε περιοχή, όπου- σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη- δεν υπάρχουν απαγορεύσεις στις χρήσεις γης από εγκεκριμένα ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ, δεν βρίσκονται σε προστατευόμενη περιοχή και εμπίπτουν σε ζώνη γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

Κοινοποίηση