Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού στις Σέρρες (Βίντεο)


Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή πυροσβεστικού σταθμού στις Σέρρες, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 3.500.000 €.
Χρηματοδότηση: ΠΔΕ ΣΑΕ 2021ΣΕ07300000 / ΤΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2022ΝΑ37100009.
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 01 Σεπτεμβρίου 2022.
Προθεσμία για την περαίωση του έργου είκοσι τέσσερις (24) μήνες.
Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ 451152/21.07.2022 Άδεια Δόμησης.

Το οικόπεδο επί του οποίου προβλέπεται να ανεγερθεί το έργο «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις», βρίσκεται επί των οδών Ολυμπίου, Ανωνύμου & πεζοδρόμων, στο ΚΦ356 της Π.Ε. Εργατικών Κατοικιών της Δημοτικής ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών και έχει επιφάνεια Ε= 1.817,79 τ.μ. m².

Το Ο.Τ. 356 έχει πρόσβαση από την οδό Ολυμπίου (βόρεια) και την οδό Αγ. Λογγίνου (δυτικά), οι οποίες είναι πλήρως διανοιγμένες και ασφαλτοστρωμένες. Επίσης, υπάρχει πρόσβαση νότια και ανατολικά από δύο διανοιγμένους πεζόδρομους, εκ των οποίων ο ένας είναι στρωμένος με τσιμέντο και ο άλλος με θραυστό υλικό οδοποιίας (3Α).

Ο Δήμος Σερρών εξασφάλισε ένα χώρο κατάλληλο για την εγκατάσταση του Πυροσβεστικού Σταθμού σε περίοπτη θέση και κοντά στη νότια είσοδο της πόλης και με σύντομη πρόσβαση από και προς την περιαστική οδό.

Η αναγκαιότητα του χώρου αυτού είχε υποδειχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών, κατά τη σύνταξη του Γ.Π.Σ., καθόσον οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις στις οποίες στεγάζεται είχαν χαρακτηριστεί ανεπαρκείς.

Με την υπ΄αριθμόν 285/ 29-07-2021 απόφαση του Δ/νοντος Συμβούλου της ΚΤΥΠ Α.Ε., εγκρίθηκε η μελέτη εφαρμογής του έργου, το οποίο έχει προϋπολογισμό 3.500.000,00 €.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους υπάρχοντες περιορισμούς λόγω των υποχρεωτικών πρασιών και του σχήματος του οικοπέδου, για την χωροθέτηση του κτιρίου επιδιώκεται βέλτιστος προσανατολισμός στο εσωτερικό του. Το κτίριο τοποθετείται στη βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου, έτσι ώστε να προκύψει ο βέλτιστος περιβάλλον χώρος, ο οποίος χρησιμοποιείται επίσης για την εκπαίδευση των πυροσβεστών. Για το κτίριο εκπονήθηκε Ενεργειακή Μελέτη σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017).

Οι επιλογές οι οποίες έγιναν:
• στην μόνωση των οικοδομικών στοιχείων,
• στον τύπο κουφωμάτων και υαλοπινάκων,
• στα συστήματα Ψύξης – Θέρμανσης – Αερισμού και
• στην εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών σε κεκλιμένη στέγη
κατατάσσουν το κτίριο στην Ενεργειακή Κατηγορία Α.

Το κτιριακό συγκρότημα του Πυροσβεστικού Σταθμού αποτελείται από δύο στατικά ανεξάρτητα κτίρια, εκ των οποίων το ένα αποτελείται από Ισόγειο και το δεύτερο από: Υπόγειο, Ισόγειο, Α’ όροφο και Β’ όροφο. Τα δύο κτίρια συνδέονται μεταξύ τους και αποτελούν ενιαίο σύνολο λειτουργικά.
Το Υπόγειο περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους, χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων, Γυμναστήριο και WC Γυμναστηρίου, χώρο Πλυντηρίων και Στεγνωτηρίων, COMPUTER ROOM SERVER-UPS, Κλιμακοστάσιο, Ανελκυστήρα και Αναβατόριο.

Το Ισόγειο περιλαμβάνει: Χώρο Εισόδου-Αναμονής, Τηλεφωνείο, δύο (2) χώρους W.C. Κοινού και έναν χώρο W.C. ΑΜΕΑ, W.C. Προσωπικού, Κουζίνα, Χώρο Εστίασης Προσωπικού, τρεις (3) χώρους γραφείων: Αξιωματικού Υπηρεσίας, Διαχείρισης Υλικού και ΠΣΕΑ, Χώρο Συντήρησης Οχημάτων, Αμαξοστάσιο με έξι (6) θέσεις στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων, Κλιμακοστάσιο, Ανελκυστήρα και Αναβατόριο.

Ο Α’ όροφος περιλαμβάνει: πέντε (5) Θαλάμους Διαμονής Ανδρών, ένα (1) Θάλαμο Διαμονής Γυναικών, ένα (1) Θάλαμο Αξιωματικού Υπηρεσίας, ένα (1) Θάλαμο Επιχ/κού Αξιωματικού, W.C. Θαλάμου Γυναικών, W.C. Θαλάμου Αξιωματικού Υπηρεσίας, W.C. Θαλάμου Επιχ/κού Αξιωματικού, Υγροί Χώροι Ανδρών, Αποδυτήρια Ανδρών, Κλιμακοστάσιο, Ανελκυστήρα.

Ο Β’ όροφος περιλαμβάνει: πέντε (5) χώρους γραφείων: Υποδιοικητή, Διοικητή, Πυρασφάλειας, Ανακριτικό, Κίνησης, Γραμματεία, Αίθουσα Χειρισμού Εκτάκτων Συμβάντων, Θάλαμο Διοικητή, W.C. Προσωπικού, W.C. Διοικητή, Κλιμακοστάσιο, Ανελκυστήρα.

Τα Δώματα των κτιρίων είναι κεκλιμένα. Κάθε κτίριο φέρει αυτοτελή, μονόριχτη στέγη από σκυρόδεμα, με επικάλυψη από κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, χρώματος γκρι ενώ ένα τμήμα του πολυώροφου κτιρίου φέρει φωτοβολταϊκά πανέλα. Ένα μικρό τμήμα κτιρίου με επίπεδο δώμα, όπου προβλέπεται η τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων, βρίσκεται ανάμεσα στα δύο κτίρια.

Το κτιριακό συγκρότημα διατάσσεται κατά μήκος της οδού Λογγίνου, η οποία είναι ασφαλτοστρωμένη και έχει πλάτος 8.00μ. Η θέση του κτιρίου έχει καθοριστεί από τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές.
Το ισόγειο αποτελείται από δύο κτίρια στατικά ανεξάρτητα μεταξύ τους. Το ένα εκ των δύο το οποίο αναπτύσσεται αποκλειστικά στη στάθμη του ισογείου εξυπηρετεί τα πυροσβεστικά οχήματα της Υπηρεσίας. Διαθέτει 6 ρεμίζες για 6 οχήματα, 1 διακριτή είσοδο/έξοδο προς την οδό Λογγίνου και 5 διακριτές εισόδους/εξόδους προς την οδό Ολυμπίου η οποία είναι ασφαλτοστρωμένη και έχει πλάτος 20.30μ. Το Αμαξοστάσιο διαθέτει όλον τον απαιτούμενο εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Ο χώρος Συντήρησης Οχημάτων στεγάζεται στο δεύτερο κτίριο και προορίζεται για αποκλειστική χρήση του αμαξοστασίου, επικοινωνεί δε άμεσα με αυτό. Το Αμαξοστάσιο έχει άμεση επικοινωνία με τους χώρους του δεύτερου κτιρίου μέσω ενός ευρύχωρου διαδρόμου.

Η είσοδος στους χώρους του ισογείου πραγματοποιείται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων διαδρομών πρόσβασης. Ράμπες με την κατάλληλη κλίση εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ.

Περιμετρικά του αύλειου χώρου υπάρχει φύτευση, κατάλληλη ανάλογα με τον προσανατολισμό του κτιρίου και τη σχέση του με το δρόμο. Διαμορφώνεται, δηλαδή, ψηλή φύτευση στην ανατολή και τη δύση, για τον κατάλληλο σκιασμό του κτιρίου, και στη βόρεια πλευρά φύτευση με αειθαλή δένδρα και παρτέρι με υψηλή φύτευση με αναρριχόμενα. Στην βορειοανατολική πλευρά, διαμορφώνονται επίσης υπαίθριες οκτώ (😎 θέσεις στάθμευσης και μία (1) θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Στον περιβάλλοντα χώρο, βορειοδυτικά του κτιρίου χωροθετείται ο Εξωτερικός Πύργος Ασκήσεων, ύψους 14.40μ., καθώς και οι αντλίες βενζίνης. Η κατασκευή του Πύργου θεωρείται απαραίτητη για την σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Πυροσβεστικού Σταθμού.

Ο Πύργος αποτελείται από 3 επίπεδα, στα οποία έχουν πρόσβαση οι πυροσβέστες μέσω κεντρικής μεταλλικής κατακόρυφης κλίμακας, και έχει κυκλική διατομή με συνολική διάμετρο 2μ. Το σχήμα, η διάταξη και το ύψος της κατασκευής καθορίζονται βάσει προδιαγραφών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο κτίριο αυτό προτείνεται να χρησιμοποιηθούν τα εξής συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας:
 Κεντρικός χειρισμός φωτιστικών, φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες τεχνολογίας led, φωτισμός σε ζώνες, αισθητήρες παρουσίας και ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας
 Φωτισμός αύλειου χώρου με λαμπτήρες τεχνολογίας led και φωτοβολταϊκά πανέλα
 Ενισχυμένη θερμομόνωση κελύφους (θερμοπρόσοψη) και μειωμένοι συντελεστές θερμοπερατότητας των ανοιγμάτων με σκοπό την δραστική μείωση της απαιτούμενης ενέργειας για θέρμανση – ψύξη των χώρων του κτιρίου
 Ψύξη – θέρμανση με αντλίες θερμότητας

Κοινοποίηση